شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-97 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-3103

ابر واژگان