شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-78 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا الکترونیکی
2322-3103