شماره جاری: دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-78 

1. تأثیر فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی در تیم‌های والیبال دسته یک استان کرمان

صفحه 1-15

محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میریوسفی؛ احسان محمدی ترکمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا الکترونیکی
2322-3103