مقایسۀ فاکتورهای تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی 2011 یونان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهرری

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه فاکتور‌های تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی 2011 یونان بود. در این پژوهش چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان در جام جهانی 2011 یونان که به ترتیب شامل آلمان، دانمارک، تونس، مصر بودند با تیم ملی هندبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که دارای رتبه دوازدهم آن مسبقات بود، از نظر فاکتور‌های تکنیکی و تاکتیکی مورد مقایسه قرار گرفتند. این مقایسه با استفاده از آمار جامع ارائه شده از بازی‌های این مسابقات توسط فدراسیون جهانی و کشور میزبان، صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد از 24 فاکتور مؤثر هندبال میان چهار تیم برتر و تیم ملی ایران این فاکتورها (شوت‌های منطقۀ عقب، شوت‌های منطقۀ 6 متر، شوت‌های سه‌گام جفت، پنالتی، شوت‌های ضدحمله، خطا 2 دقیقه گرفته از حریف و 2 دقیقه داده به حریف، گل زدة نیمۀ اول، گل زدة نیمۀ دوم، مجموع گل زده هر دو نیمه، دریافت شوت‌های منطقۀ عقب، شوت‌های منطقۀ 6 متر، شوت‌های از گوش، شوت‌ سه‌گام جفت و مجموع شوت‌های دریافتی) معنی‌دار نبوده‌اند، ولی فاکتورهایی از قبیل (پاس‌های منجر به گل، پاس‌های اشتباه، شوت از گوش‌ها، مجموع گل‌ها از شوت‌ها، گل خوردۀ نیمه اول، گل خوردۀ نیمه دوم، مجموع گل خورده در دو نیمه، دریافت توپ در ضدحمله و پنالتی توسط دروازبان) معنی‌‌داری بوده‌اند، و باعث برتری این چهار تیم شده است. بنابراین به نظر می‌رسد، وقت، انرژی و توجه بیشتری برای این تمرینات تدارک دیده شود تا نواقصی و کمبودهای تکنیکی و تاکتیکی تیم ایران برطرف گردد، تا در سال‌های آتی تیم ایران به کسب نتایج بهتری نایل گردد.

کلیدواژه‌ها