نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش انواع رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزار مؤثر در جهاد اقتصادی در عرصة ورزش، مبتنی بر هشت راهکار منتخب توسعه ورزش قهرمانی کشور انجام گرفت. دیدگاه 75نفر از 104 نفر دست‌اندرکاران فدراسیون‌های ورزشی ‌که بر اساس جدول حجم نمونة کوهن انتخاب شده بودند جمع‌آوری شد. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامة 56 سؤالی محقق‌ساخته با روش دلفی بود. روایی پرسش‌نامه به‌شکل صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 تأیید گردید. برای اولویت‌بندی میزان نقش هر یک از هفت نوع رسانه در راهکارهای هشت‌گانه، توسعة ورزش قهرمانی و برای تعیین سهم هر یک از رسانه‌ها در هشت راهکار توسعة ورزش از آزمون کروسکال والیس بهره گرفته شد. براساس یافته‌های تحقیق، رسانه‌های نوشتاری بیشترین نقش را در توسعة ورزش زنان و رسانه‌های دیداری نوین( اینترنت، ....) بیشترین نقش را در پیشرفت بازاریابی، توسعة علمی ورزش، میزبانی رقابت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. همچنین رسانه‌های دیداری، بیشترین نقش را در شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خصوصی‌سازی داشته‌اند. از طرفی، رسانه‌ها می‌توانند بیشترین نقش را در جذب سرمایه‌های خارجی و سپس به‌ترتیب در میزبانی رقابت‌های بین‌اللملی و بازاریابی ورزشی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها