رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی خراسان رضوی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از این پژوهش، رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران این ادارۀ است که به علت محدود بودن جامعۀ تحت بررسی، از اعضا به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ابزار اندازه¬گیری شامل سه پرسشنامه، مشخصات دموگرافیک (محقق¬ساخته)، فرهنگ سازمانی دنیسون(DOCS) (نسخه 2007) و پرشسنامه کارآفرینی سازمانی (صمدآقایی،1378) بود. پرسش¬نامه کارآفرینی سازمانی تحلیل عاملی اکتشافی گردید تا شاخص¬های آن تعیین شود. به منظور برآورد پایایی درونی ابزار تحقیق ازآلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی درونی برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 99/0 و برای کارآفرینی سازمانی 95/0 به¬دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقه بندی کردن نمرات خام و توصیف داده¬ها و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. توصیف آماری فرهنگ سازمانی نشان داد که میانگین نمرۀ فرهنگ سازمانی40/32 ± 63/191 (از حداکثر نمرۀ ممکن 300) بود که نشان می¬دهد فرهنگ سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد. توصیف آماری کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد که میانگین نمرۀ کارآفرینی سازمانی برابر با 17/25±86/102 (از حداکثر نمرۀ ممکن 118) بوده که نشان دهنده کارآفرینی سازمانی مناسبی است، اما ایده¬آل نیست. نتایج آزمون فرضیه¬های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی (05/0> P و881/0r=) همبستگی مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها مشخص ساخت که فرهنگ سازمانی با شاخص های کارآفرینی سازمانی؛ (ساختار 748/0r=، اهداف واستراتژی 684/0 r=، حمایت مدیریت 851/0 r=و سیستم پاداش و تشویق 747/0r=) که در سطح ( 05/0> P) همبستگی مثبت و معناداری دارد اما مقدار همبستگی به¬دست آمده بین فرهنگ سازمانی و سیستم اطلاعات (495/0 r=)، در سطح (05/0> P)، معنادار بوده ولی همبستگی بالایی را نشان نمی¬دهد.

کلیدواژه‌ها