نقش مهارت‌های ارتباطی معلمان ورزش بر شکل‌گیری فرهنگ سازمانی در بین کارشناسان تربیت بدنی ادارة آموزش و پرورش اسلام‌شهر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات کردستان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی معلمان ورزش بر شکل‌گیری فرهنگ سازمانی کارشناسی تربیت بدنی ادارة آموزش و پرورش اسلامشهر است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش را معلمان تربیت بدنی مرد و زن اسلامشهر تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 120 نفر می‌باشد. نمونة آماری تحقیق به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، شامل پرسشنامة اطلاعات فردی، مهارت‌های ارتباطی بارتون جی با پایایی (81/0) و پرسشنامة فرهنگ سازمانی ساشکین با پایایی (84/0) بود. روش آماری شامل تجزیه و تحلیل این پژوهش، در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و مهارت‌های ارتباطی ارتباط معناداری وجود ندارد و معلمان از مهارت‌های ارتباطی مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها