رابطۀ بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 گروه تخصصی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 عضو هیات علمی گروه تخصصی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

پژوهش حاضر به¬دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی سه حیطۀ هوش هیجانی(تنظیم هیجان¬ها، بهره¬وری از هیجان¬ها و ارزیابی هیجان¬ها) معلمان تربیت بدنی استان زنجان در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی سازمانی آنان بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری نیز شامل کلیۀ معلمان تربیت بدنی استان زنجان در سال تحصیلی 1389-1388 است. حجم آنها طبق آخرین آمار استان، در سال مذکور، در مجموع 486 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان 212 نفر نمونه برای انجام پژوهش تعیین و با ملاحظه سهم هر طبقه نمونه انتخاب شده اند، بنابراین روش نمونه¬گیری طبقه¬ای تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده¬ها دو پرسشنامه استاندارد شده رفتار شهروند سازمانی مقیمی(1384) و هوش هیجانی شاته و همکاران(1998) بوده است. پس از گردآوری داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری آنها از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی چون؛ « r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش به این شرح است: 1- « r»مشاهده شده در سطح 01/0 ≥P نشان¬دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین هوش هیجانی با رفتار شهروند سازمانی معلمان در کل و همچنین، سه حیطۀ هوش هیجانی بوده است.2- (R) محاسبه شده از بین سه حیطۀ هوش هیجانی(متغیرهای پیش بین)؛ متغیر پیش بین بهروری از هیجان ها 402/0، ارزیابی هیجان¬ها 218/0 و تنظیم هیجان ها 184/0 پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی استان زنجان بوده است. با توجه به یافته¬های پژوهش هرچه معلمان هوش هیجانی کلی بالاتری داشته باشند، امکان بروز رفتار شهروند سازمانی در آنها بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها