ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال 1390

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران (100=N) تشکیل دادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه¬های درک حمایت سازمانی (آیزنبرگر: 1986)، تعهد سازمانی (آلن و می¬یر، 1993) و رضایت شغلی (JDI) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه¬ها با بهره¬گیری از نظریات اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هر سه پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، به ترتیب 76/0، 73/0 و 82/0 به دست آمد. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از شاخص¬های توصیفی و آزمون¬های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی (03/0=P، 241/0=r)، تعهد عاطفی (044/0=P، 224/0=r)، تعهد هنجاری (021/0=P، 256/0=r) و تعهد مستمر (039/0=P، 230/0=r) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین درک حمایت سازمانی با رضایت شغلی (041/0=P، 227/0=r) رابطۀ مثبت و معناداری مشاهده شد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که درک حمایت سازمانی توان پیش¬بینی تمامی متغیرهای مذکور را دارد.

کلیدواژه‌ها