رابطۀ بین بهزیستی معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

2 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی

3 مربی آموزشکده فنی حرفه ای سما تهران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین بهزیستی معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر ری بود. این پژوهش از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ معلمان ورزش شهر ری تشکیل داده‌اند که نمونۀ آماری، به‌دلیل محدودبودن جامعه، برابر با کلِّ جامعه درنظر گرفته شده که تعداد آن، برابر با 114 بوده است. در پژوهش حاضر از پرسشنامه-های بهزیستی معنوی الیسون و پالوتزین(1991) و پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلش(1996) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون پیرسون، حاکی از آن است که بین بهزیستی معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی(31/0-=r ، 00/0=p)، رابطۀ منفی معنی‌داری وجود دارد. به‌علاوه، فرسودگی شغلی با مؤلفه‌های بهزیستی معنوی که عبارت‌اند از بهزیستی هستی‌گرایانه (31/0-=r ، 00/0=p) و بهزیستی مذهبی(26/0-=r ، 00/0=p) ارتباط منفی معنی‌دار دارد. علاوه بر آن، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بهزیستی معنوی 11% تغییرات فرسودگی شغلی معلمان تربیت  بدنی را تبیین می کند.
 
The relationship spiritual well being with job burnout
on physical education teachers
 

 
 
Abstract
The main purpose of this study was to investigate the relationship spiritual well being with job burnout on physical education teachers. Present study was correlational and practical. The population of this consisted of 114 Shahre rey city physical education teachers that the sample size was equated with the population. In this study, Ellison and Paloutzian Spiritual well being Scale (1991) and Maslach Job Burnout (1996) questionnaires was used. The results of this study indicate that there is negative significant relationship between spiritual well-being with job burnout on physical education. Moreover, there is negative significant relationship between job burnout with existential well being and religious well being. Also, regression analysis indicates that spiritual well being explain 11% variances of job burnout.
 

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

سلیمانی،کورش؛ شریفی،ونداد؛ تهرانی دوست،مهدی؛ 1384. فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روانپزشکی بیمارستان روزبه. تازه های علوم شناختی » زمستان 1384 - شماره 28 . ص 36 تا 42

سیدفاطمی، نعیمه. رضائی، محبوبه. گیوری، اعظم. حسینی، فاطمه. پاییز 1385 . «اثر دعا بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان»، فصلنامۀ پایش، سال پنجم، شمارۀ چهارم، ١٣٨۵، 304-295.

صفائی راد، ایرج؛ کریمی، لطف الله؛ شموسی، نعمت الله؛ احمدی طهور، محسن. 1389. «رابطۀ بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دورۀ 17، ش 4، ص 280-274.

طاهری خرامه، زهرا و همکاران. 1392. «سلامت معنوی و راهبردهای مقابلۀ مذهبی در بیماران همودیالیزی»، نشریۀ روان‌پرستاری، دورۀ اول، ش 1.

یاسمی‌نژاد، پریسا؛ گل‌محمدیان، محسن؛ یوسفی، ناصر؛ بشلیده، کیومرث. 1390. «رابطۀ سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیئت علمی»، فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی،  دورۀ 3، ش 8، ص 125-110.

Benjamin, R. D.; Donna, M. W.; Charles, B. S. 2013. “Burnout, Coping, and Spirituality among Internal Medicine Resident Physicians”, Journal of Graduate Medical Education, DOI: http://dx.doi.org/10.4300/JGME-D-12-00136.1.

Chung, Alexa; Peng, Lian; Min, D. 2012. “The Impact of Burnout and Spiritual Well-being on the Job Satisfaction of Pastors within the Methodist Church in Singapore”, Asbury Theological Seminary, p. 172.

 Csíkszentmihályi, M. 1975. Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.

 Ellison, C. W. & Paloutzian, R. 1982. “Loneliness, Spiritual Well-being and Quality of Life”, in: L. A. Peplau & D. Perleman(eds.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research, and Therapy, New York: Wiley Interscience.

Moberg, D. O. & Brusek, P. M. 1978. “Spiritual Well-being: A Neglected Subject in Quality of Life Research”, Social Indicators Research 5, 303-323.

Monteiro, L. M. 2012. Burnout and Spiritual Incongruence. An evidence-based counselling model for Buddhist Chaplains(Thesis submitted in partial completion of the Upaya Buddhist Chaplaincy Program).

Ridnour, Heather & Hammermeister, Jon. 2008. “Spiritual Well-being and Its Influence on Athletic Coping Profiles”,  Journal of Sport Behavior Publisher, Source Volume: 31 Source Issue.

Tasharrofi, Z.; Hatami, H.; Asgharnejad, A. 2013. “The Study of Relationship between Spiritual Intelligence, Resilience and Spiritual Well-being with Occupational Burnout in Nurses”, European Journal of Experimental Biology 3(6), 410-414.

Wachholtz, A. & Rogoff, M. 2013. “The Relationship between Spirituality and Burnout among Medical Students”, Journal of Contemporary Medical Education 1(2), 83-91, DOI:10.5455/jcme.20130104060612.

 Emblen, J. D. 1992. “Religion and Spirituality Defined according to Current Use in Nursing Literature”, Journal of Professional Nursing 8(1), 41-47.

Hardiman, P. & Graetz Simmonds, Janette. 2013. “Spiritual Well-being, Burnout and Trauma in Counselors and Psychotherapists”, Mental Health, Religion & Culture 16(10), 1044-1055, DOI: 10.1080/13674676.2012.732560.

Hawks, S. R.; Hull, M.; Thalman, R. L.; Richins, P. M. 1995. “Review of Spiritual Health: Definition, Role, and Intervention Strategies in Health Promotion”, American Journal of Health Promotion 9, 371-378.

Hill, P. C. & Hood, R. W. 1999. Measures of Religiosity. Birmingham, AL: Religious Education Press.

Maslach, C.; Jackson, S. E.; Leiter, P. M.; Schaufeli, W. B. 1996. Maslach Burnout Inventory. 3rd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Mirzaei, A.; Banayi, N.; Ghasemi, M.; Jahansa, N.; Mashreghi, Z. 2014. “The Relationship between Spiritual Well-being with Quality of Life on Martial Art Athletes”, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 40, 771-775.