تعیین مؤلفه‌های محتوای بالندگی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و سنجش برازش آن: نظریۀ داده‌بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های محتوای بالندگی حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی کشور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است که به‌شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور است(205N=) و نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری درنظر گرفته شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ بالندگی استفاده شده است. محقق، ضمن بررسی ادبیات و مطالعات انجام‌گرفته در داخل و خارج کشور، فهرستی از 9 مؤلفۀ بالندگی هیئت علمی را شناسایی کرد. سپس، پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، 6 مؤلفه(پژوهش، خدمات تخصصی، انتشارات علمی، شبکه و فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، زبان انگلیسی و تدریس)، شناسایی، و به گویه‌های پرسشنامه تبدیل شدند تا برمبنای آن، وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، ازجمله کلموگروف ـ اسمیرنوف، تی استودنت تک‌نمونه‌ای و برای تعیین ارتباط علّی،  از دو نرم افزار LISREL و SPSS کمک گرفته شد.
 یافته­های پژوهش نشان داد، تحلیل­های مدل‌یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد­ه­ها حمایت کردند. به‌علاوه، یافته‌ها بیانگر این امر بودند که بعد بالندگی حرفه‌ای دانشکده­های تربیت بدنی کشور در حدِّ مطلوب قرار دارد. درخصوص وضعیت موجود مؤلفۀ بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی، انتشارات علمی با میانگین 79/3 و زبان انگلیسی با میانگین 98/3،  کمتر از میانگین و بقیۀ عوامل بیشتر از میانگین است.

Determination component  of content  Development Professional Faculty members of  Physical Education and Sports Science: Grounded Theory
                                                                       

 
Abstract
The aim of the current research was to determination component of content Development Professional Faculty members of Physical Education and Sports Science. The study was descriptive and conducted in Square way. The population of this study include faculty members of P.E faculty’s (N=205), All 173 faculty members of P.E faculties were selected as samples of this study. The researcher-made questionnaire of Development was used to collect data, the researcher a list of 9 faculty development, dimensions Professional and 6 components of this list were confirmed .After interview to the authorities. Each of 6 components (Research, Speciality Service, Scientific Publications, Grate, English Language and Teaching) recognized a component is transformed to items of Questionnaire in order to draw the situation of faculty development. For data analysis the descriptive Statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov-Smirnov and Single sample T-student test, were used and for determination of the causal relationship variable the method of by application of LISREL. Graphics V.18 software and SPSS.V.16  were used.
Findings: The analysis supported model fitting to the data. The results showed their development models Faculty members of Physical Education has desirable goodness, The Situation Professional dimension Faculty members, Scientific Publications (3.79) and English Language (3.98), were bellowe of the average.
 

کلیدواژه‌ها


ایروانی، هوشنگ و فائزی‌پور، محمدمهدی. 1385. «تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصت­های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران»، تهران: فصـلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی 12(3)، 16-1.

باقریان ، فاطمه. 1383. «نقش هیئت علمی در بالندگی آموزش عالی»، تهران: فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی 3(4).

پورکریمی، جواد. 1389. «الگوی توسعۀ حرفه­ای اعضای هیئت علمیِ سازمان­های پژوهشی»، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، ش 2.

جمشیدی، لاله. 1388. بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

سیاح‌پور، ماهرخ. 1381. بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به آموزش­های ضمن خدمت در طی سال­های 1375 تا 1380(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی.

قلی قورچیان، نادر؛ اجتهادی، مصطفی؛ جعفری، پریوش؛ شفیع‌زاده، حمید. 1390. «بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 8»، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد گرمسار، سال پنجم، شمارۀ بهار 90، ص 114-95.

 

 Aleamoni, L.M. 1999. “Issues in Linking Instructional - Improvement Research to Faculty Development in Higher Education”,Journal of Personal Evaluation in Education 11, 31-37.

Altany, A. 2011.“Professional Faculty Development: The Necessary Forth Leg”,The Teaching Professor 1.

Baasandorj, D. 2010. “Faculty Development Program Needs atMongolian State University”,Content and Strategies13(2), 141-156.

Baldwin, R.G.& Blackbun, R.T.1981.“The Academic Career as a Developmental Process”, Journal of Higher Education 52, 598-614.

Bazargan, A. 2007.“Higher Education in Iran”,in James J. I. Forest and P.G. Altbach(eds.),International Handbook of Higher Education, Dordercht, The Netherlands: Springer.( pp.781-792)

Bergquist, W. H.& Philips, S. R.1975.A Handbook for Faculty Development. New York. Dansville Press.

Boswell, W.R.& Boudreau, J.W.2002.“Separating the Development and Evaluation Performance Appraisal Usage”,Journal of Business and Psychology16(3), 391- 411.

Bradley, A. B.; Chyka, P. A.; Fitzgerald, W. L.; Hak, L. J.; Miller, D.; Parker, R. B.; Phelps, S. J.; Wood, G. C.;Gourley, D.R. 2006. “A Comprehensive Approach to Faculty Development”,American Journal of Pharmaceutical Education70(2), 1-6.

Braskamp, L. A. 1994. “Defining Faculty Work”,in L. A. Braskamp, Assessing Faculty Work: Enhancing Individual and Institutional Performance, San Francisco: Jossey-Bass, Delineates, pp. 33-51.

Carden, N. 2006. Professional Development Opportunities. U.S.A.: Western Carolina University.

Chism, N. 2004.“Faculty Development in the use of Information Technologies: A Framework for Judging Whenand How to Use Specific Strategies”,Education Quarterly 27(2), 39-45.

Creswell, J.W.& Brown, M.L.1992.“How Chairpersons Enhance Faculty Research: A Grounded Theory Study”,Review of Higher Education 16(1), 41-62

Davidson-Shivers, G.V. 2002. Instructional Technology in Higher Education; Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Columbus: Prentice- Hall.

Dee, J. R.& Daly, Ch. J. 2009.“Innovative Models for OrganizingFaculty Development Programs Pedagogical Reflexivity, Student LearningEmpathy and Faculty Agency, Human Resource”,Journal of the Sociologyof Self-Knowledge 6(1), 1-22.

Diaz, V.; Garrett, P. B.; Kinkily, E. R.; Moore, J. F.; Schwartz, C. M.;Kohrman, P. 2009. “Faculty Development for the 21stCentury”,Educause Reviews, 47-55.

Dickson, J. 2006. Faculty Development in the University Setting: Perspectives and Practices(A Dissertation of Doctor of Philosophy), University of Missouri.

Erisen, Y.; Celikoz, N.; Kapicioglu, M.O. K.; Akyol, C.; Atas, S. 2010. “The Needs for Professional of Academic Staff at VocationalEducation Faculties on Turkey”,Procedia-Social and BehavioralSciences 1(1), 1431-1436.

Froyd, J.; Layne, J.; Fowler, D.; Simpson, N. 2007.“Design Patterns for Faculty Development”, Frontiers in Education Conference, Milwaukee, October 10-13.

Gaff, S.S.; Festa, C.; Gaff, J. G. 1998.Professional Development: A Guide to Resources. USA:Change Magazine Press, Brien، Danny O’ Event Business.

Grant, M. R.& Keim, M. C. 2010.“Faculty Development in PublicSupported Two – Year Colleges”, Community College Journal of Researchand Practice 26,793-807.

Kabakci, I. & Odabasi, F. 2008.“The Organization of the Faculty Development Programs for Research Assistants: The Case of Education Faculties in Turkey”,The Turkish Online Journal of Educational Technology7(3), Article 6.

Kanuka, H. & et al. 2008.“The Factor Structure of Teaching Development Needs for Distance-Delivered E-Learning”,International Journal for Academic Development 13(2), 129-139.

LANTHAN D. CAMBLIN JR. & JOSEPH A. STEGER.2000. Rethinking faculty development. Higher Education 39: 1–18, 2000. © 2000 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

Lawler, P. A.& King, K. P. 2000.Planning for Effective FacultyDevelopment: Using Adult Learning Strategies.United States:Krieger PublishingCompany.(pp. 3-6)

Marsh, H.W.; Overall, J.V.; Kesler, S.P.2000.“Validity of Instructional Effectiveness: A Comparison of Faculty Self Evaluation and Evaluation by Their Students”,Journal of Educational Psychology71(2).

Morris, L. V. 2008. “Faculty Engagement in the Academy”,Innovation Higher Education 33, 67-69.

Reybold, L. E. 2008. “The Social and Political Structuring of Faculty Ethicality in Education”,Innovation in High Education 32, 279-295.

Seldin, P. 1999. Current Practices in Evaluating Teaching: A Practical Guide to Improved Faculty Performance and Promotion/Tenure Decisions. Bolton: Anker Publications.(pp. 97- 115)

Seldin, P. 2006.Evaluating Faculty Performance. Anker Publishing Company.

Skolink, M.L. 1998. “Higher Education in the 21st Century, Perspective on an Emerging Body of Literature”, Futures30(7),635-650.

Steinert YMann KCenteno ADolmans DSpencer JGelula MPrideaux D.2006. A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8.