بازاریابی و نقش تبلیغات در صنعت ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

در حال حاضر، در جامعۀ ایران، تبلیغات یکی از نخستین و اساسی‌ترین ابزارهای رشد و توسعۀ صنایع به‌شمار می­آید و صنعت ورزش از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو، برآن شدیم تا عوامل تبلیغاتی در بازاریابی ورزشی بررسی کنیم. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، دانشجویان ورزشکار شهر تبریز هستند که 180 نفر از آنان با استفاده از فرمول مورگان، به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی(کولموگروف ـ اسمیرنوف، دوجمله­ای و آزمونt ) استفاده شد. یافته‌های نتایج نشان داد، تبلیغاتی که با انیمیشن، عکس و موزیک همراه باشد و نیز تبلیغاتی که از رادیو، مجله و سایر رسانه‌ها اعلام می­شود بر بازاریابی ورزشی تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارند. ورزش به‌عنوان وسیله‌ای محرک در بازار محصولات عمل می‌کند و بازاریابی ورزشی، طیف وسیعی از مخاطبان را به خود اختصاص داده است؛ درحالی‌که بسیاری از اصول بازار تجاری، ورزش را به‌عنوان یک مفهوم ناب، برای ثبات بازار خود به‌کار می‌برند.

Marketing and the Role of Advertising on Sport Industry
 
Roghayyeh Sarlab, Fatemeh Abdavi
Abstract
Now in Iran advertising is one of the first and most basic tools of industrial development and the sports industry is no exception. So, we decided to study the elements of sports marketing advertisement. This method is a survey which is used by a research-made questionnaire. Statistical population of this research is the athlete student of Tabriz which180 numbers of them are considered as sample by the Morgan formulas. For data analysis, descriptive and inferential statistics is used. Results showed that the advertisements which is associated with animation, image and music, and also the Advertising which announce by radio and magazines and other media have a direct and significant relationship with marketing sports. Sports continue to be an exciting area to market products. Sports marketing command a huge audience. While many of the traditional marketing principles apply, sports offer a unique context due to the intense loyalty.

کلیدواژه‌ها


اسداللهی، علی. 1384. بررسی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف‌کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی(پایان‌نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین‌المللی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی.
اسماعیلی، محسن. 1386. تبلیغات بازرگانی، آثار، وضعیت حقوقی و بایسته­های قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اسمی، رضا؛ سعدی­پور، اسماعیل؛ اسدزاده، حسن. بهار 1389. «رابطۀ تماشای آگهی­های تبلیغات تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی»، فصلنامۀ پژوهش­های ارتباطی، سال هفدهم، شمارۀ 1(پیاپی 61)، ص 117- 93.
 ایران‌منش، سیدمحمد. فروردین 1381. «مشکلات ساختاری در نظام تبلیغاتی ایران»، خلاصه مقاالات دومین همایش صنعت تبلیغات ایران،ص 55-25.
جمشیدیان، لیلا و مظفری، سیدامیراحمد. 1389. «مقایسة وضعیت موجود و مطلوب بازاریابی ورزشی در ایران»، پژوهش در علوم ورزشی 29، 26- 13.
خیرخواه، حمیدرضا. 1378. بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر افکار عمومی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری)، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی.
رسولی، محمدرضا و کیان‌منش، کامران. 1389. «بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بین شهروندان تهرانی»، نشریۀ اطلاع‌رسانی و کتابداری(کتاب ماه علوم اجتماعی)، دورۀ جدید، ش 30، ص 95-86..
سجادی، سیدنصرالله؛ امیدی، علیرضا؛ زارع،  قاسم. 1386. «رابطۀ بین استفاده از تصاویر ورزشی و رفتار مصرفی تماشاچیان ورزشی»، مجلۀ حرکت 34، 93-83.
سلیمانی، مسعود. 1386. روزنامۀ دنیای اقتصاد، ش 1448، ص 7 ورزشی.
سیدعامری، میرحسین؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی؛ هادی، حمدالله. 1389. «بررسی عنصر حمایت مالی از عناصر آمیختۀ بازاریابی ورزشی»، فصلنامۀ المپیک، سال هیجدهم، ش 4(52). 129- 111.
عسکریان، فریبا. 1383. بررسی وضیعت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380(با تکیه بر تخمین GDSP)(رسالۀ دکترای تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی)، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی.
فتحیان، روح‌الله. 1389. بررسی عوامل تبلیغاتی مؤثر در خرید کفش­های ورزشی در شهر تبریز(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم تربیتی و علوم روان‌شناسی.
کاظم، محمد. 1381. فوتبال در بورس و بورس در فوتبال. وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
کاوس کلاسی، لیما. 1377. بررسی تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر نوجوانان(پایان­نامۀ کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری)، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی.
محرم‌زاده، مهرداد. پاییز 1385. مقایسة شیوه‌های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی 12(3).
محمدکاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد. 1387. «بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیختۀ بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسۀ وضعیت موجود با لیگ‌های کرۀ جنوبی و ژاپن»، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد دوم، ش 12، ص 132- 121.
محمدیان، محمود. 1385. مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات حروفیه.
ناهیدی، محبوبه. 1389. بررسی تأثیرگذاری رسانه­های تبلیغاتی و رتبه‌بندی آنها از دید مشتریان، براساس مدلA.I.D.A  در شرکت تولیدی اخوان جم(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)، دانشگاه پیام نور.
نقیب‌السادات، سیدرضا. 1385. «نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در ایران»،
مجلۀ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، خرداد و تیرماه، ص 226-225.
 
Mohammed, Rafi. 2004.Internet Marketing.McGraw Hill.
Mullin, Hardy Sutton. 2000.Sporting Marketing, Sporting Culture.Ir /DOC2/tablighat.Pd.
Odabasi, Y. 2004. “Postmodern Marketing”, Media Cat Pub.Political  Economy of  the  Global Communication  Revolution, Monthly Review Press.
Pits, B.G. &Stolar, D.K. 2007.“Fundamentals of Sport Marketing”, Fitness Information Technology, Morgantown, ISBN1-885693-33-8.
Yeva, Martinez; Teresa, Montner;Pina, Jose M. 2009.“Brand Extension Feedback: TheRole of Advertising”,Journal of Business Research 62, 305-313.
Zhang, Jamesesj&Cianfrone, Beta.
2006.“Differential Effects of Television Commercial Athlete Endorsement, and Venue Signage during a Television Action Sport Event”, Journal of Sport Management20,322-344. Human Kinetics,Inc
 Argan, M.&Katırci, Hakan. 2008. Sports Marketing.Nobel Publications.
Bravn, Prtre. 2001.“Building Value-Based Branding  Strategies”, Journal of Strategic Marketing9,552-268.
Ekin,Volkan;Zeybek, Isil;Rengin, Kucukerdogan.July 2011.“The Global Advertising of a Local Brand in terms of AnalyzingtheVisual Content: Turkish Airlines Globally Yours AdvertisingCampaign”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication(TOJDAC) 1(1), 40- 50.
Foskett,S. 1996. “Online Technology Ushers in One-to-One Marketing”,Direct Marketing 59(7),38-40.
Mahoney, D. F.; Reimer, H. A.; Breeding, J. L.; Hums, M. A. 2006.“Organizational Justice in Sport Organizations: Perceptions of Student-Athletes and Other College Students”,Journal of Sport Management 20, 159-188.
McDonough, John. 2003. Encyclopedia of Advertising, Fitzroy Dearborn