تبیین وضعیت رهبری معنوی در تربیت بدنی آموزش و پرورش از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین وضعیت رهبری معنوی در تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی است. جامعۀ آماری این پژوهش، دبیران ورزش زن و مرد آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بودند که تعداد جامعۀ آماری 3000 نفر و اندازۀ نمونه 380 نفر است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ استاندارد رهبری معنوی (فرای4 ، 2005) با هفت مؤلفه(چشم انداز سازمانی، عشق به نوع‌دوستی، ایمان به کار، معناداری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) و برای تحلیل داده ها از آزمون K-S، آزمون تی مستقل و آزمون آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد وضعیت رهبری معنوی در تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با میانگین 76/3 در حدِّ خوبی است و بین ادراک دبیران تربیت بدنی با سطح تحصیلات و وضعیت استخدامی مختلف از وضعیت رهبری معنوی در سازمان، تفاوت معنی داری وجود دارد.

The Level of Spiritual Leadership Qualities Display
According To Teachers in Department of Physical Education
 
 
Abstract
One of the leadership researches that attracts attention recently is spiritual leadership. Spiritual leadership (SL) is important for imposing ideal to the followers and giving meaning to the works they do. This study looks into what extend teachers in department of physical education in Khorasan Razavi province display Spiritual Leadership qualities. The study is in descriptive scanning model. Research population include 3000 persons and sample size is 380 persons. A standard questionnaire in the field of Spiritual Leadership (Fry, 2005) was used to collect data.  For data analysis, have been used K-S test, independent samples t test and ANOVA test.
Consequently, physical education teachers think that department of physical education shows the features of Spiritual Leadership and its sub dimensions in a good level. There was also significant difference in perceptions of spiritual leadership between the teachers with different educational level and different employment status.
 

کلیدواژه‌ها


دهقان، آیت‌الله؛ غفوری، فرزاد؛ اشرف گنجویی، فریده. 1387. «ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی»، مقالۀ سخنرانی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، آمل: آبان 1387.

زاهدی، شمس‌السادات و علی‌پناهی، علی. 1387. «بررسی نقش معنویت در کارآیی بانکداری»، مطالعات مدیریت 58، 208-189.

شجاعی، پریسا و خزایی، فرهاد. زمستان 1391. «رابطۀ رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، شمارۀ 4، پیاپی 65، ص 68-62.

عدیمی ناغانی، فروزان. 1387. مطالعۀ ابعاد عدالت سازمانی در ادارۀ کلِّ تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

فرهنگی، علی‌اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره. تابستان 1385. «معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی»، مجلۀ فرهنگ مدیری 13، 36-5.

گودرزوند چگینی، مهرداد؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ فرجادی‌نژاد، زعیمه. 1390. «بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعۀ موردی: استان گیلان»، فصلنامۀ رسالت مدیریت دولتی، سال دوم، شمارۀ اول، ص 98-75.

معمارزاده، غلامرضا و صانعی، مهدی. 1390. «الماس رهبری معنوی در

نظام اداری ایران»، فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول 7، 18-9.

مهری، علی؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ ملکی، بهنام. 1390. «بررسی تأثیر آموزش های ضمنِ خدمت بر توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی»، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، دانشگاه تهران: 24و25 آذرماه 1390.

 

 Geijsel, F.; Sleegers, P.; Leithwood, K.; Jantzi, D. 2003. “Transformational Leadership Effect on Teachers Commitment and Effort toward School Reform”, Journal of Educational Administration 41(3), 228-256.

Polat, Soner. 2011. “The Level of Faculty Members’ Spiritual Leadership (SL) Qualities, Display According To Students in Faculty of Education“. Social and Behavioral Sciences 15, 2033-2041. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.049. Wax, S. 2005. “Spirituality at work”, jeff solomon, series Editor. GoodWork® Project .Harvard University.

 Bishop, John R. Schol. 2006. Becoming a Spiritual Leader. Lewis Center for Church Leadership.

Chen, Chin-Yi & Li, Chun-I. 2013. “Assessing The Spiritual Leadership Effectiveness: The Contribution of Follower's Self-Concept and Preliminary Tests for Moderation of Culture and  Managerial Position”, The Leadership Quarterly 24(1), 240-255.

Fry, L. W. 2003. “Toward a Theory of Spiritual Leadership”, The Leadership Quarterly 14, 693-727.

Fry, L. W. 2005. “Toward a Theory of Ethical and Spiritual Well-Being, and Corporate Social Responsibility through Spiritual Leadership”, in: R. A.Giacalone,C. Dunn, & C. L. Jurkiewicz(eds.), Positive Psychology in Business Ethics and Corporate Responsibility, Greenwich, CT7 Information Age Publishing. (pp. 47-84(

Fry, Louis W.; Hannah, Sean T.; Noel, Michael; Walumbwa, Fred O. 2011. “Impact of Spiritual Leadership on Unit Performance”, The Leadership Quarterly 22(2), 259-270.

Fry, L. W. & Malone, P. N. 2003. “Transforming Schools through Spiritual Leadership: A Field Experiment” , The American Educational Research Journal, 1- 40.

Fry, L. W. & Matherly, L. L. 2006. Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study. Tarleton State University – Central Texas.