رابطۀ اثربخشی فعالیت های فوق برنامۀ ورزشی و قهرمانی دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

2 عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد خرم آباد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

چکیده

   هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ اثربخشی فعالیت­های ورزشی اوقات فراغت با کسب عناوین قهرمانی است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است؛ و جامعۀ آماری آن را کلیۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه افسری امام خمینی(ره) دربر می‌گیرد(431=N). با بهره­گیری از جدول حجم نمونۀ کوهن، دیدگاه 205 نفر در این زمینه جمع‌آوری شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامۀ 27سؤالی محقق­ساخته با روش دلفی و برمبنای مقیاس پنج ارزش لیکرت است. روایی پرسشنامه به­شکل صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و عدد 87/0 به­دست آمد. برای بررسی رابطۀ بین متغیرها، از آزمون رو اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اثربخشی فعالیت­های فوق­برنامۀ ورزشی دانشگاه امام خمینی(ره) با عناوین قهرمانی در مسابقات رابطۀ مثبت و معنی­داری دارد. بر این اساس، هر چه فعالیت­های ورزشی فوق­برنامه جدی‌تر دنبال شود، امید کسب موفقیت در میادین مسابقات ورزشی و درنتیجه توسعۀ ورزش قهرمانی و تولید ثروت بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


کریمیان، جهانگیر و تندنویس، فریدون. 1383. روابط بین نیروی انسانی، بودجۀ هزینه­شده، مساحت اماکن و تأسیسات بر افزایش فعالیت­های فوق­برنامۀ ورزشی دانشگاه­ها»، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، ش 3. صفحه: 65-79.

گودرزی، مهدی. 1391. نقش اوقات فراغت در خودکارآمدی دانش­آموزان متوسطه(پایان­نامۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بروجرد).

مردانی، عبدالله. 1390. نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور لرستان(پایان­نامۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بروجرد).

مشکاتی، زهره و والیانی، محبوبه. بهار 1385. بررسی نقش برخی عوامل در مشارکت دانشجویان دختر در کلاستربیت بدنی(تحقیقات پرستاری و مامایی)، ش 31.

Davison, K. K. & Lawson, C. T. 2006. “Do attributes in the physical environment influence children’s physical activity? A review of the literature”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3–19.
Drakou, A.; Tzetzis, G. & Mamantzi, K. Jan. 2008. “Leisure constraints experienced by university students in Greece”,Sport Journal 11(1), 55.
 Etzioni, A. 1964. Modern organizations. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall
Haycock, D. &  Smith, A. 2012. “A family affair? Exploring the influence of childhood sport socialisation on young adults' leisure-sport careers in north-west England”, Leisure Studies (Journal) 4(1), 1-20.
Crawford, D. Jackson, E., & Godbey, G(1991) "A hierarchical model of leisure  constraints", Leisure Science, Vol. 13, p. 309-320.
 Thibault, A. 2012. The 12th World Leisure Congress: “Transforming Cities, Transforming Leisure; A Milestone Event”, World Leisure Journal 54(3).pp: 97-98.
Tsigilis, N.; Masmanidis, T.; &  Koustelios, A. April 2010. “University Students’ Satisfaction and Effectiveness of Campus Recreation Programs”, Recreational Sports Journal RSJ Volume 33, Issue 1. Pp:65-77.