بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربارۀ وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه الزهرا

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

 
این تحقیق به‌منظور بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور دربارۀ وضعیت موجود آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، با روش توصیفی و به‌شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور (319 نفر) را دربر می‌گرفته که حجم نمونۀ آن براساس جدول مورگان 169 نفر بوده است.  ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای حاوی 49 پرسش و برمبنای مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت بوده است. روایی پرسش‌نامه( آلفای کرونباخ) 927/0 گزارش شده است. نتایج ازطریق آمار توصیفی (جدول‌ها) تجزیه و تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصله، 4/53 درصد از دانشجویان موردبررسی را زنان و 6/46 درصد را مردان تشکیل داده‌اند. بیشترین درصد دانشجویان در گروه سنی 30 - 25 و کمترین درصد در گروه سنی 40 سال و بالاتر بوده‌اند. همچنین، بیشترین درصد دانشجویان، ورودی 1388 بوده و در ترم چهارم تحصیل می‌کرده‌اند.اکثریت دانشجویان به‌قصد کسب دانش به تحصیلات عالیه در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی روی آورده و از این عده بیشترین درصد به اهداف موردنظر خود دست یافته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان معتقدند برای آموزش‌های جنبی در دانشگاه امکانات لازم وجود دارد. درکل، دانشجویان میزان پاسخگویی محتوای دروس دورۀ کارشناسی ارشد به نیازهای تخصصی و انطباق آن با یافته‌های علمی را در مجموع عوامل اثرگذار نسبتاًً مطلوب،  مهارت استادان دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در مجموع عوامل اثرگذار بر این شاخص متوسط، میزان وجود وسایل کمک‌آموزشی در دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه را مطلوب، وضعیت دانشکده و فضای کلاس‌ها را در مجموع عوامل موردبررسی نسبتاًً مطلوب، رفتار و منش کارکنان در رابطه با الگوسازی علمی را نسبتاًً مطلوب ، و وضعیت پژوهشی دانشگاه را در حد متوسط توصیف کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، محمدرضا. 1378. بررسی ویژگی‌های تدریس مدرسان رشتۀ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت مدرس.
امام‌قلی خوشه‌چین، ترانه و همکاران. 1387. «تعیین وضعیت امکانات آموزشی  بیمارستان‌ها از نظر  دانشجویان مامایی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان»، مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی زنجان، دورۀ ۱، شمارۀ ۱، پاییز و زمستان۸۷، ص60-53.
برهان‌مجابی، کتایون. 1381. «بررسی وضعیت آموزش بالینی رشتۀ دندان‌پزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین»، مجلۀ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، ش 22.
بهروزی، محمد. 1384. «ارزیابی دورۀ ضمن‌خدمت خانواده»، فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، شمارۀ سوم، مجلد 14.
پاکاریان، سعید. 1369. بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم تربیتی)، دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
ترکیان‌تبار، منصور. 1389. «بررسی وضعیت رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی در نظام آموزش عالی کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی»، فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، شمارۀ چهارم، مجلد 13.
جعفر غفار، جواد. 1387. بررسی نگرش دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه قم نسبت به رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و تأثیر امور دانشگاه بر آن(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی)، انجمن علمی علوم تربیتی.
دل‌آرام، معصومه. 1384. «وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد»، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان1385، 6(2).
خرسندی یامچی، اکبر. 1388. « ارزیابی درونی گروه آموزشی الکترونیک دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی»، (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم تربیتی)، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
خواجه آزاد، مجتبی. 1388. « ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای ملی و جهانی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی عمومی »، (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم تربیتی)، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
زوارقی، رسول. 1386. «بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد دانشجویان به متون علمی»، فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، شمارۀ سوم، مجلد 12.
صابونچی، رضا. 1379. «بررسی کمی و کیفی وضعیت آموزشی و پژوهشی دورۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان این مقطع به‌منظور رشد و توسعۀ منابع انسانی»، مجموعه‌مقالات اولین کنگرۀ علمی بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزان دختر.
عزیزی ، نعمت‌الله. 1385. «وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها؛ تأملی بر نظر دانشجویان دربارۀ چالش‌ها و نارسایی‌های علوم انسانی و راهبردهای توسعۀ کیفی آن»، مقالۀ پژوهشی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
عزیزی، محمد. 1388. وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی
شهر تهران و ارائۀ الگوی آموزش کارآفرینی(رسالۀ دکتری مدیریت آموزش عالی)، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
قریشی، صغری‌سادات. 1387. بررسی نگرش دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش نسبت به ملاک‌های ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی)، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
کبریایی، علی و رودباری، مسعود. 1383. «شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب»، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی 5(1)، 61-53.
کوزه‌چیان، هاشم. 1379. «وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی کشور»، نشریۀ حرکت (4)، 53 -34.
محمدی، محمدعلی و همکاران. 1389. «بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران»، مقالۀ پژوهشی اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی،
دانشکدۀ علوم پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل.
مشرف‌جوادی، بتول. 1377. «برنامه‌های آموزشی رشتۀ تربیت بدنی چند دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخب جهان و ایران در مقاطع مختلف دانشگاهی»، نشریۀ حرکت، ش 4.
نجف‌آقایی، حمید. 1376. وضعیت آموزشی رشتۀ تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه‌های کشور(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس.
هاشمی گلپایگانی، محمد. 1387. «بحران‌ها و چالش‌ها در نظام آموزش عالی جهان»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی 1(3)، 8-5.
یزدانی، حمیده. 1388. ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامۀ درسی رشتۀ برنامه‌ریزی درسی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی)، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Chou, S. 2010. “Evaluating the Service Quality of Undergraduate Nursing Education in Taiwan-Using Quality Function Deployment”, Nurse Education Today 24, 310-318.
Sahney, S; Karunes, S. 2008. “An Integerated Framework of Indices for Quality  Management  in Education, A Faculty Perspective”, The  TQM  Journal 20(5), 502- 519.