ارزیابی صلاحیت مربیگری سرمربیان تیم های فوتبال لیگ برتر کشور در چهار حیطۀ انگیزش، استراتژی، تکنیک و خصوصیات شخصیتی مثبت از دیدگاه بازیکنان جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ فنی و حرفه‌ای سما، واحد یاسوج

2 دانشیار دانشگاه تهرا ن

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی صلاحیت مربیگری سرمربیان تیم­های فوتبال لیگ برتر کشور، از دید بازیکنان تیم­ها است. متغیرهای مورد نظر، شامل میزان توانایی مربی در ایجاد انگیزش در تیم، اتخاذ استراتژی مناسب برای بازی، به­کارگیری تکنیک‌های مناسب برای بازی و میزان خصوصیات شخصیتی مثبت مربی تیم بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی بازیکنان فوتبال تیم­های حاضر در لیگ برتر کشور تشکیل می­دادند و حجم نمونه، با استفاده از فرمـول نمونه­گیری کوکران، برابر 225 نفر درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد 24 سؤالی تعیین صلاحیت مـربیان(CCS) بود. اطلاعات حاصل، ازطریق آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک رتبه­بندی فریدمن، تجزیه و تحلیل شد. یافته­های پژوهش، بیانگر مناسب‌بودن وضعیت توانایی مربی در به‌کارگیری تکنیک­های مناسب برای بازی و خصوصیات شخصیتی مثبت مربی و نامناسب‌بودن وضعیت توانایی مربی در ایجاد انگیزش در تیم و اتخاذ استراتژی مناسب برای بازی بود. به‌علاوه، براساس نتایج آزمون فریدمن، ابعاد چهارگانۀ­ صلاحیت مربیگری مربیان، به ترتیبِ اولویت، شامل میزان توانایی مربی در به‌­کارگیری تکنیک­های مناسب برای بازی، میزان خصوصیات شخصیتی مثبت مربی تیم، میزان توانایی مربی در ایجاد انگیزش در تیم و میزان توانایی مربی در اتخاذ استراتژی مناسب برای بازی بود.

کلیدواژه‌ها


 

خلیلی عراقی، مریم؛ یقین لو، مهرانگیز؛ جواهردشتی، فرانک. 1382. «انسان و فرایند ارزشیاب»، مجلۀ تدبیر 139، 58-46.

سرمد، زهره. 1380. روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم. تهران: نشر آگه.

شفیعی، محسن. 1386. طراحی و تبیین الگوی انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو(پایان‌نامۀ دکترای مدیریت ورزشی)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

کهندل، مهدی. 1379. معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی در چند رشتۀ ورزشی گروهی(پایان نامۀ دکترای مدیریت ورزشی)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی.

نمازی زاده، مهدی. 1376. «تجزیه و تحلیل یک مدل بهنجار از شیوۀ مربیگری ورزش»، مجلۀ تدبیر 7، 55-46.

 

Couch, S. Coach Selection Form. 2000. Http: //WWW.CCL.org/programes

Feltz, D. L.; Myers, N. D.; Moritz, S. E. 2003. “The Reciprocal Relationship between Collective Efficacy and Offensive Perfor-mance in American Football”, Journal of Sport & Exercise Psychology 25(Suppl.), S101.

Gerever, H. 1992. Coaching Wining Strategies for Individual and Teams(Text book). McGraw Hill pub.

Graig, M. C.; Kristen, E. M.; Deborah, L. F. 2009. “Individual, Team, and Coach Predictors of Players' Likelihood to Aggress in Youth Soccer”, J. Appl. Meas. 10(3), 335-47.

Lee, K. S.; Malete, L.; Feltz, D. L. 2002. “The Effect of a Coaching Program on Coaching Efficacy”, International Journal of Applied Sport Sciences 14, 55-67.

Lioyd, B. 2000. Coach Evaluation Form. www.Dakotareview.org.

Myers, N. D.; Feltz, D. L.; Short, S. E. 2004. “Collective Efficacy and Team Perfor-mance: A Longitudinal Study of Collegiate Football Teams”, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 8, 126-138.

Myers, N. D.; Tonsing, T. M.; Feltz, D. L. 2005. “Coaching Efficacy in Collegiate Coaches: Sources and Team Variables”, Psychology of Sport and Exercise 6, 129-143.

Myers, N. D.; Feltz, D. L.; Maier, K. S. Wolfe, E. W.; Reckase, M. D. 2006a. “Athletes' Evalu-ations of Their Head Coach’s Coaching Competency”, Research Quarterly for Exercise and Sport (Psychology section) 77, 111-121.

Myers, N. D.; Wolfe, E. W.; Maier, K. S.; Feltz, D. L.; Reckase, M. D. 2006b. “Extending Validity Evidence for Multidimensional Measures of Coaching Competency”, Research Quarterly for Exercise and Sport (Measurement and Evaluation section) 77, 451-463.

Redmond, H. 2000. Coach Evaluation Form. www.lwysa.org.

Stoeber, J. & Rambow, A. 2007. “Perfectionism in Adolescent School Students: Relations with

Motivation, Achievement, and Well-Being”, Personality and Individual Differences 42, 1379–1389.

Williams, J. M.; Jerome, G. J.; Kenow, L. J.; Rogers, T.; Sartain, T. A.; Darland, G. 2003. “Factor Structure of the Coaching Behavior Questionnaire and the Relationship to Athlete Variables”, The Sport Psychologist 17, 16-34.

Wolfe, E. W.; Myers, N. D.; Feltz, D. L. 2008. “A Confirmatory Study of Rating Scale Category Effectiveness for the Coaching Efficacy Scale”, Research Quarterly for Exercise and Sport (Measurement and Evaluation section) 79, 300-311.