تأثیر نحوۀ اجرای درس تربیت بدنی عمومی بر انگیزش شرکت دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد اسلامشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر نحوۀ اجرای درس تربیت بدنی عمومی بر انگیزش شرکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اسلامشهر بود. این پژوهش از نظر روش، توصیفی و مقایسه‌ای بوده و به‌شکل میدانی اجرا شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تأثیر نحوۀ اجرای درس تربیت بدنی عمومی بر انگیزش شرکت دانشجویان، از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به تأیید 10 تن از متخصصان در حوزۀ مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تأثیر نحوۀ اجرای درس تربیت بدنی عمومی بر انگیزش شرکت دانشجویان، برابر با 92/0=α به‌دست آمد. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تشکیل دادند که تعداد آنها 8527 نفر بود.  با استفاده از جدول مورگان، تعداد 370  نفر از آنان به‌عنوان نمونۀ پژوهش و به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از این میان، تعداد 280 پرسشنامۀ قابل استفاده، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. از آمار توصیفی(جداول، فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی، با استفاده از روش آماری کلموگراف ـ اسمیرنوف، غیرطبیعی‌بودن توزیع داده‌های تحقیق محرز شد و برای مقایسۀ میانگین‌های تجربی و میانگین‌های نظری متغیرهای پژوهش از روش‌های آماری ناپارامتریک ویلکاکسون و برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از همبستگی اسپیرمن و برای الویت‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده شد.
 نتایج پژوهش نشان داد که به‌جز هم‌تیمی‌ها و میزان شرکت در کلاس‌های تربیت بدنی، بین میانگین تجربی با میانگین نظری، تأثیر نحوۀ اجرای درس تربیت بدنی، برگزاری منظم کلاس‌های تربیت بدنی، روحیه و نشاط‌آوری، امکانات ورزشی، تجربۀ استادان بر انگیزش شرکت دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر تفاوت معناداری وجود داشته و میانگین تجربی بالاتر از میانگین نظری بوده است(05/0Sig < ‌).  

کلیدواژه‌ها


 

احمدی، فاطمه. ١٣٨۴. «یادگیری و فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه»، مجموعه‌مقالات برگزیدۀ همایش تبیین جایگاه فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامۀ تهران، انتشارات رسانۀ تخصصی.

استوار، ابرقویی و صغری، فاطمه. ١٣٨5. بررسی رابطۀ فعالیت‌های فوق‌برنامه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت تهران.

پیروی، علی‌اکبر. 1383. تأثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورۀ متوسطۀ منطقۀ 2 آموزش و پرورش تهران(پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.

تقی‌پناهی، فاطمه. 1388. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی(پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.

سنجری، بتول؛ نادریان، مسعود؛ احمدی، غلامرضا. اسفند 1385. «بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران  تربیت بدنی دبیرستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائۀ راهکارهای مؤثر در این زمینه»، مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، ش 1.           .

شریفی، حسن‌پاشا. 1385. «سنجش انگیزۀ درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی»، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، ش 18.

ضامنی، لیلا. بهار 1387. «تأثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورۀ متوسطه»، مجلۀ رشد، دورۀ هشتم، ش 3.

فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورزی، لقمان؛ جدیدیان، سمیه. تابستان 1390. «بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار»، مجلۀ پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول. ش 1.

نوربخش، پریوش و مزارعی، ابراهیم. تابستان 1385. «مقایسۀ انگیزش شرکت دانش‌آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیت‌های ورزشی و رابطۀ آن با هدف‌گرایی ورزشی»، مجلۀ پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال چهاردهم، شمارۀ 2، پیاپی 34.

 

Awan, R. N.; Noureen, G.; Anjum Naz . August 2011. “A Study of Relationship between Achievement Motivation, Self Concept and Achievement in English and Mathematics at Secondary Level”, International Education Studies 4(3).

Bandura, A. 1997. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.

Bassey, B. A. 2003. Students’ Evaluation of Instruction, Attitude towards Mathematics and Mathematics Achievement of SS3 Students in Southern Cross River State (Unpublished Masters’ degree Thesis), Faculty of Education, University of Calabar, Calabar, Nigeria.

Brunstein, J. C. & Maier, G. W. 2006. “Implicit and Self-Attributed Motives to Achieve: Two Separate but Interacting Needs”,

Rees, D. Jun. 2008. “Birth Order and Participation in School Sports and Other Extracuricular Activities”, Economic of Education Review 27(3), 354-362.

Shidri, C. K. 2001. “Young People’s Motivational Profiles in Physical Activity: A Cluster Analysis”, Journal of Sport and Exercise Psychology 23, 1-22.

Tikander, J. K. 2010. Motivational Orientations in Youth Sport Participation: Using Achiev-ement Goal Theory and Reversal Theory. Institute of Human Performance, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China, 111-113.

Taylor, L. M.; Ntoumanis, N.; Standage, M. 2010. “Motivational Predictors of Physical Education Students’ Effort, Exercise Intentions, and Leisure-Tim Physical Activity: A Multilevel Linear Growth Analysis”, Journal of Sport Exercise Psychology 32, 99-120.

Wallhead, T. L. & Ntoumanis, N. 2004. “Effects of a Sport Education Intervention on Students’ Motivational Responses in Physical Education”, Journal of Teaching in Physical Education 23, 4-18.

Carlson, Susan, et al. 2008. “Physical  Education  and  Academic  Achievement  in Elementary  School:  Data  from  the  Early  Childhood  Longitudinal Study”, Health  Association Journal .

Chiu, L. K. 2009. “University Students’ Attitude, Self-Efficacy and Motivation Regarding

Leisure Time Physical Participation”

 

Jurnal Pendidik dan Pendidikan 24, 1-15.

Debrah, C. Feb. 2007. “Avalibility of High School Extracurricular Sports Programs and High Risk Behaviors”, Journal of School Health 77(2), 80-86.

Elseen, K. 2008. What Extras “Do we get with Extra curriculars?”. www.eric.edu.org. 

Geen Russell, G. 1994. Human Motivation: A Social Psychological Approach. Wadsworth Publishing.

Hassandra, M.; Goudas, M.; Chroni, S. 2003.
“Examining Factors associated with Intrinsic Motivation in physical Education: A Qualitative Approach”, Psychology of Sport and Exercise 4, 211-223.

Keleming, M. S. 2007. Motivational Antecedents of Physical Activity in Finnish Youth.
Finland: University of Jyvskyl, Department of Physical Education.

Ntoumanis, N. & Standage, M. 2009. “Motivation in Physical Education Classes, A Self-Determination Theory Perspective”, Sage Publications 7(2), 194-202.