رابطۀ بین DNA سازمانی با هویت سازمانی و نقش آن بر چابکی سازمانی باشگاه‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خوراسگان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، رابطۀ بین DNA سازمانی با هویت سازمانی و نقش آن بر چابکی سازمانی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان بود. پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه و نمونۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مدیران، کارمندان و مربیان باشگاه فولاد ماهان، برابر 60 نفر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های DNA سازمانی هنالد(2002)، هویت سازمانی چنی(2005) و چابکی سازمانی شریفی ژانگ(2010) استفاده شد. میزان پایایی ابزارهای پژوهش ازطریق آزمون مجدد و با ضریب آلفای کرونباخ، به‌ترتیب: 92/0، 85/0 و 89/0 محاسبه شد. روایی صوری ازسوی کارشناسان، سنجیده و روایی محتوایی پرسشنامه‌ها براساس دیدگاه 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی طبقِ ضریب توافق 86/0 تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین DNA سازمانی با هویت سازمانی رابطۀ معناداری وجود نداشت، اما بین هویت سازمانی و چابکی سازمانی رابطۀ مثبت معناداری وجود داشته است. به‌علاوه، DNA سازمانی غالب باشگاه عین‌گرا و هویت سازمانی در مؤلفۀ توجه رسانه‌ها و نیز چابکی سازمانی در مؤلفۀ شایستگی دارای بالاترین میانگین بودند. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد توجه به سبک مدیریت و ارتباط با منابع انسانی باید در سرلوحۀ کار مدیران باشگاه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 

آذر، ع. و پیشدار، م. 1390. «شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های چابکی سازمانی»، پژوهش‌های مدیریت، سال چهارم، ش 11، ص 20-5.

ابراهیمیان، م. و جلودار، ی. 1390. «چابکی سازمانی، سرعت پاسخگویی، انعطاف‌پذیری مدیریت»، توسعۀ انسانی پلیس 12، 34.

احمدی، علیرضا؛ صابونچی، رضا؛ سبحانی، یزدان؛ حاتمی، سعید. 1391. «رابطۀ چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ تحقیقات علوم ورزشی 2(8)، 77-65.

تجاری، ف. و شیخعلی‌زاده هریس، م. 1392. «تأثیر رهبری تحول‌گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان‌های ورزشی»، مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی 17، ۵۸-۴۳.

ربیعی، م. و مشبکی، ا. 1388. «فراموشی سازمانی هدفمند(استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری در سازمان»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ سیزده، ش 4، ص 218-194.

شهائی، ب. 1387. «پارادیم چابکی: تعریف‌ها، ویژگی‌ها و مضامین»، مدیریت تدبیر 194، 18-14.

صادقیان، ر.؛ یعقوبی، ن.؛ اعزازی، م. 1391. «بررسی رابطۀ فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، ش 17، ص 120-103.

کشتی‌دار، محمد؛ جهانگیری، محمد؛ رحیمی، محمد. 1389. «نقش هدف‌گرایی و هویت اخلاقی در پیش‌بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال»، مجلۀ مدیریت ورزشی (4)2، 23-5.

مرادی، م. و موسوی حجازی، ب. 2008. «مفاهیم نوین در سازمان‌ها»، ماهنامۀ تدبیر 19، 25.

ناظمی، م.؛ علیزاده گلریزی، ا.؛ کوزه‌چیان، ه. 1392. «تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در ادارۀ کل استان خراسان رضوی»، مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی 8، ۱۸۸-۱۷۵.

نظری، ر.؛ احسانی، م.؛ اشرف گنجوی، ف.؛ قاسمی، ح. 1392. «مدل معادلات ساختاری اثر مهارت‌های ارتباطی بر ارتباطات بین‌فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران»، مجلۀ مدیریت ورزشی 4، ۸۲-۶۷.

نیک‌پور، ا. و برکم، ی. 1391. «چابکی سازمانی و مدلِ دستیابی به یک سازمان چابک»، اقتصاد، راهبرد توسعه 3، 171-151.

نیک‌پور، ا. و سلاجقه، س. 1389. «بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و رضایتِ شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان»، پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، ش 184-169.

هنالد، ل. و سیلورمن، ر. 1389.  DNAسازمانی. ترجمۀ اکبر اعتباریان. اصفهان: شهید حسین فهمیده.(ص 37)

 

 

Alidadi, A.; Nazari, R.; Moshkelgosha, E. 2013. “An Analysis of Organizational DNA and Organizational Identification in Sepahan and Zobahan Sport Clubs”, Research in Sport Management 2(2), 59-64.

Bartls, J.; Rynke, D.; Menno de, J.; Ad, P. 2009. “Organizational Identification Levels and the Impact of Perceived Extremely Prestige and Communication Climate”, Journal of Organizational Behavior 28, 173-90.

Deephouse, D. L. 2000. “Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass Communication and Resource – Based Theories”, Journal of management 26(6), 1091-112.

Lin Ching, T.; Chiu, H.; Tsen, Y. 2006. “Agility Evolution Using Fuzzy Logic”, Int. J. Production Economics 101, 353-368.

Sharifi, H. & Zhang, Z. 2001. “Agile Manufacturing in Practice: Application of a Methodology”, International Journal of Operations & Production Management 21(5), 772-794.

Yang, S. B. & Guy, M. E. 2011. “The Effectiveness of Self-Managed Work Team in Government Organization”, Journal of Business and Psychology 26(4), 531-541.