مطالعۀ چالش‌های ورزش دانشجویی آموزشکده‌های سما در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران

3 دانشجوی دکتری تربیت بدنی، عضو هیئت علمی سما ـ واحد خرم‌آباد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ چالش‌های ورزش دانشجویی آموزشکده‌های سما در کشور بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ دانشجویان آموزشکده های سمای منطقۀ 5 کشور است که تحتِ پوشش دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما بوده و تعداد آنها حدود 7000 دانشجو است. حجم نمونۀ آماری این پژوهش، با استفاده از جدول مورگان 364 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن ازسوی متخصصان، تأیید و پایایی آن، با استفاده از آلفای کرونباخ، 92/0 محاسبه شد. درنهایت، برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از آماره‌های توصیفی و از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع دانشجویان برای اجرای  فعالیت‌های بدنی در زمان اوقات فراغت، نبودِ سرویسِ رفت و آمد برای انتقال دانشجویان، یکنواختی فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی، احساس خستگی زیاد برای دانشجویان، درنظرنگرفتن علایق دانشجویان و نامناسب‌بودن برنامه‌ریزی زمانی فضاها و اماکن ورزشی خوابگاه و دانشگاه است و به‌علاوه، از عوامل تشویق دانشجویان به فعالیت بدنی در اوقات فراغت، می‌توان به رایگان قراردادنِ کلیۀ امکانات ورزشی برای دانشجویان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


آوست، دبورا و آبوچر، چارلز. 1376. مبانی تربیت بدنی و ورزش. ترجمۀ احمد آزاد. انتشارات کمیتۀ ملی المپیک.

انتظامی، حسین. 1379. «ویژگی‌های اوقات فراغت در جهان معاصر»، نشریۀ همشهری(هفدهم مرداد).

حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری فرشاد. 1393. «تدوین برنامۀ عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی»،پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزش، دورۀ 2، ش 4، ص 54-37.

خسروی، سعید. 1383. «اوقات فراغت دانش‌آموزان و موانع بهره گیری ازآن»، نشریۀ زیور ورزش، ش 28. 

خسروی، محمدعلی. 1377. نحوۀ گذرانِ اوقات فراغت دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ منطقۀ فریدون‌کنار با تأکید بر فعالیت های ورزشی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی.

رحمانی، احمد؛ بخشی‌نیا، طیبه؛ قوامی، سیدسعید. 1385الف. «نقش ورزش در گذرانِ اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد     اسلامی تاکستان»، نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ دوازدهم، ص50-33.

رحمانی، احمد؛ پوررنجبر، محمد؛ بخشی‌نیا، طیبه. 1385ب. «بررسی و مقایسۀ نحوۀ گذرانِ اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان، با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دورۀ پنجم،  ش 3، ص 216-209.

شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب. 1390. «بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران»، پژوهش در علوم ورزشی،   ش 10، ص 26-13.

صدایی سولا، بهروز. 1387. بررسی رابطۀ بین نحوۀ گذرانِ اوقات فراغت با اضافه‌وزن دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر    اردبیل (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

عزیزی، بیستون. 1387. بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران به ورزش همگانی (پایان‌نامۀکارشناسی ارشد)، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

غلامی اشلقی، هاله. 1383. بررسی علل عدم شرکت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ورامین(پیشوا) در فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

متقی‌پور، مهدی. 1379. بررسی علل عدم شرکت دختران مقطع متوسطۀ شهرستان تربت‌حیدریه در فعالیت های ورزشی فوق‌برنامه(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران.

نمازی‌زاده مهدی و سلحشور، بهمن. 1382. تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت.

همتی‌نژاد، مهرعلی. 1385. «بررسی چگونگی اوقات فراغت دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ دانشگاه گیلان و راه های غنی‌سازی آن»، زیور ورزش، ش 28.

 

Brown, D. R. & Blanton, C. J. 2002. “Physical Activity, Sport Participation, and Suicidal Behavior among College Students”, Medicine Science Sports Exercise 34, 1087-1096.

Mckenzie, T. L.; Marshal, S. J.; Sallis, F. F.; Conway, T. L. 2000. “Leisure Time Physical Activity in School Environment: An Observational Leisure/Study Using SOPLAY”, Preventive Medicine 30(1), 70-78.

Morgan, R. 2010. “Conditioning Leisure Time Physical Activity and Free Time”, Journal of Physical Activity 5(13), 231- 238

Omar Fauzee, M. S. & Yousof, A. 2009. “College Student Attitude towards the Utilization of the Sport Recreation Center(SRC)”, Journal of Social Sciences 7, 27-41.

Polat, M. G.; Yurdalan, S. U.; Harutoglu, H. A.; Sari, Z.; Gurpinar, B. 2009. The Physical Activity Barriers of Women Different Socio-Economic Status. www.imwc2009.org /…/8151cd537d7d372720d351ff48bdfc92.pdf

Powell, A. 2009. Psychosocial Correlates of Physical Activity in University Student. www.sci.sdsu.edu/mcnair/ejournal/volume%20X1/ powell.pdf

Reichert, F. F.; Barrons, A. J. D.; Domigues, M. R.; Hallal, P. C. 2007. “The Role of Perceived Barriers to Engagement in Leisure Time Physical Activity”, American Journal of Public Health 97, 515-519.

Sherman, S. E.; Dagostine, R. B.; Gob, J. L.; Kannell, W. B. 1994. “Does Reduce Mortality Rates in the elderly? Experience
from the Framingham; Heart Study”, American Heart Journal 128, 965-972.

Thompson, J. L.; Davis, S. M.; Gittesohn, J.; Goimg, S.; Becenti, A.; Metcalfe, L.; Stone, E.; Arnack, L.; Ring, K. 2001.”Parrerns of Physical Activity among American Indian children: An Assessment of Barrier and support”, Journal of Community Health 26, 423-430.

Tumusiime, D. K. 2004. Perceived Benefits of Barriers and Helpful Cues to Physical Activity among Tertiary Institution Students in Rwanda(A mini-thesis submitted to the faculty of community and health sciences of the University of the Western Cape, in partial fulfillment of the requirements for Master of Science degree in Physiotherapy).