رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان بهره‌وری ادارات تربیت بدنی استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سازمان تربیت بدنی به‌عنوان متولی امر ورزش در کشور و پرورش نسلی سالم که زیربنای رشد و توسعۀ مملکت است، باید بکوشد به بالاترین میزان بهره‌وری در چهارچوب اهداف اصلی خود دست یابد؛ و از آنجا که این نوع سازمان‌ها جزءِ سازمان‌های انسان‌مدار است، ضروری است مدیران این سازمان‌ها مهارت‌های لازم ازجمله مهارت‌های ارتباطی داشته باشند. این پژوهش نیز به‌منظور «بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان بهره‌وری در ادارات تربیت بدنی استان کرمان» اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بوده و جامعۀ آماری را مدیران (30 نفر) و کارمندان (136نفر) تشکیل می‌داده که جامعۀ آماری مدیران، به‌صورت تمام‌شماری و درمورد جامعۀ آماری کارمندان 100 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوۀ تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی بارتون جی. ای. و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ بهره‌وری سازمان بود؛ روایی هر دو پرسشنامه با نظر استادان مدیریت ورزشی، و مدیریت و پایایی هر دو پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای مهارت‌های  ارتباطی 90/0 و برای بهره‌وری سازمان 91/0 به‌دست آمد؛ از آزمون همبستگی پیرسون هم جهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
   نتایج نشان داد که 10درصد مدیران مهارت‌های ارتباطی پایین، 54درصد(16نفر) مهارت‌های ارتباطی متوسط و 36 درصد مهارت‌های ارتباطی بالا دارند؛ 21درصد کارمندان بهره‌وری سازمان را پایین، 63 درصد بهره‌وری سازمان را متوسط و 16درصد بهره‌وری سازمان را بالا ارزیابی کردند. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان بهره‌وری در ادارات تربیت بدنی استان کرمان و نیز بین مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های کلامی و مهارت‌های شنیداری مدیران با بهره‌وری، اثربخشی و کارآیی سازمان رابطۀ معنی‌داری وجود داشت اما بین مهارت‌های بازخور مدیران و بهره‌وری، اثربخشی و کارآیی سازمان رابطۀ معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


آهنچیان، محمدرضا و منیدری، رمضانعلی. 1383. «رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت  سازمانی»، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، ش 12، ص 60-31.
اسماعیل‌پور، ناصر. 1374.  نقش ارتباطات اثر بخش در افزایش بهره‌وری سازمان بورس اوراق بهادار(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، دانشکدۀ مدیریت.
الوانی، مهدی. 1379. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
رابینز، استیفن. 1379. مدیریت رفتار سازمانی. ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ربوی، رجب. 1379. رابطۀ بین مهارت‌های  انسانی مدیران و اثربخشی آنان در دبیرستان‌های شهر هشترود(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.
رضاییان، علی. 1381. اصول مدیریت. تهران: سمت.
رضوی، محمد. 1384. اصول و مبانی تربیت بدنی. آمل: شمال پایدار.
رنجبریان، بهرام. 1375. «تعهد سازمانی»، مجلۀ اقتصاد، ش 2، ص 13-12.
رییسی، پوران. 1388. «همبستگی هوش هیجانی مدیران با مهارت‌های ارتباطی مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ش 13، ص60-52.
ساعتچی، محمود. 1380. روان‌شناسی بهره‌وری. تهران: مؤسسۀ نشر و ویرایش.
شیخ‌الاسلامی، حمید. 1377. بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی کارمندان ادارات دولتی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)،  دانشگاه تهران.
علاقه‌بند، علی. 1383. مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کارگر، غلامرضا. 1388. «چگونه بهره‌وری را در یک سازمان افزایش دهیم؟»، دوماهنامۀ توسعۀ انسانی نیروی پلیس، ش 23، ص 76-45.
مرتضوی، سعید. 1388. بررسی رابطۀ بین مهارت‌های  ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانۀ دولتی ناحیۀ 6 مشهد(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.
مقدس، علی‌اصغر. 1381. «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان ادارات دولتی شهر شیراز»، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی، شمارۀ اول، دورۀ نوزدهم، ص 145-139.
مقیمی، محمد.1380. مدیریت رویکردی. پژوهشی. تهران: نشر ترمه.
مهدی‌زاده، ایرج. 1375. بررسی رابطۀ بین مهارت‌های انسانی مدیران با اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی شهر بیرجند(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی.
میرسپاسی، ناصر. 1375. «موانع تقویت وجدان کاری»، مجلۀ اقتصاد و مدیریت، ش 23، ص 28-26.
میرکمالی، محمد. 1378. روابط انسانی. تهران: یسطرون.
نادریان، مسعود. 1386. «بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری
سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان»، نشریۀ حرکت، ش 34، ص 60-67.
همیلتون، چرچیل و پارکر، کارول. 2009. مهارت‌های ارتباطی. ترجمۀ جعفر اسحاقی و مازیار مؤدت. تهران: دیدار نو.
هنزایی، زهرا. 1380. رابطۀ بین جو سازمانی و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی.
 
Alan, W. & Blacburn . 1998. Managing organizational Behavior. RWIN. INK.
Cestari, Alexandre. 2009. “Communication Management I Virtual  Project, FORD Motor Company Brazil”, Cook, K. S. & Emerson, R. M(1984), Exchange Network and the Analaysis of Complex Organization Research in Sociology of Organization, London: JAI Press, INC.
Cramnint, A. 2009. The Relation between Supervise and Managers with Efficiency in Organ. Washington, DC: BNA Books.
Robinson, John E. 1989. Managing of Organizational Behavior. RWIN. INK.
Shikdar, A. A. & Sawaqed, N. M. 2005. “Worker Productivity, and Occupational Health and Safety Issues in Selected Industries”, Computer Industrial Engineering, New York, Vol. 45, p. 22-31.