مقایسۀ سرسختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

عوامل روانی، نقش تعیین­کننده­ای در افزایش آمادگی جسمانی و موفقیت ورزشکاران ایفا می­کند. سرسختی و خودکارآمدی، از عوامل روانی مهم در تعیین موفقیت ورزشکاران محسوب می­شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ سرسختی روان­شناختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد که در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل­اند، تشکیل می­دهد. حجم نمونه در این پژوهش، 677 نفر است که براساس فرمول کوکران محاسبه شده است و از این تعداد 106 نفر ورزشکار و 566 نفر غیرورزشکار بودند. در پژوهش حاضر، از پرسشنامۀ سرسختی روان­شناختی کوباسا و پرسشنامۀ خودکارآمدی بندورا (GSE) استفاده شد. داده­­ها با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون­های کلموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون کای اسکوئر و آزمون t برای مقایسۀ میانگین دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میانگین متغیر سرسختی و ابعاد آن شامل تعهد، مبارزه­جویی و کنترل در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد (16/3=t و01/0> p)، (623/1=t و05/0> p)، (277/2=t و01/0> p) و (276/4=t و01/0> p)؛ نتایج همچنین بیانگر وجود تفاوت معنادار در متغیر خودکارآمدی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار است (987/1=t و05/0> p). ارتقای سختکوشی حاصل از شرکت در فعالیت­های ورزشی و کنترل استرس ناشی از مهارانگیختگی هیجانی را می­توان به­عنوان تبیین­های نتایج پژوهش حاضر بیان کرد

کلیدواژه‌ها


پورجعفردوست، کاملیا. 1386. ساخت و هنجاریابی خودکارآمدی دانش­آموزان 14 تا 18 سال دبیرستان­های شهر کرج(پایان­نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روان­شناسی)، دانشکدۀ روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.

حسن­شاهی، محمدمهدی و همکاران. 1384. «تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل­کنندۀ سرسختی روان­شناختی»، دانش و پژوهش در روان­شناسی. ش 26، ص 98-77.

ساداتی، زهرا و همکاران. 1391. «خودکارآمدی ادراک­شده دربین دانشجویان: نقش هوش هیجانی و حمایت اجتماعی»، مجموعه­مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص 467-466.

سلیمانی، نادر. 1388. «بررسی رابطۀ هوش هیجانی مدیران گروه آموزشی با خودکارآمدی آنان در واحدهای داشگاه آزاد اسلامی منطقۀ ده کشور»، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد گرمسار، سال سوم، ش 4، ص 154-137.

سلیگمن، مارتین. 1389. کودک مثبت. ترجمۀ فروزنده داورپناه. تهران: رشد.

شریفی ­درامدی، پرویز. 1380. روان­شناسی تحولی.  تهران: خوشنواز.

کار، آلن. 1387. روان­شناسی مثبت: علم شادکامی و نیرومندی انسان. تهران: سخن.

کاشانی، ولی­ا... .1389. مقایسۀ سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته­های انفرادی و غیرتماسی در سطوح مختلف مهارتی(پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی)، دانشگاه تهران.

کدیور، پروین. 1382. روان­شناسی تربیتی. تهران: سمت.

   
محمودی، حسین. 1389. بررسی رابطۀ بین منبع نترل و شادکامی در دانشجویان(پایان­نامۀ کارشناسی)، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بجنورد.

مختاری، پونه و همکاران. 1386. «تأثیر تمرین مشاهده­ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون با تاکید بر نقش میانجی­گری خودکارآمدی»، حرکت 32، 131-117.

 

Blanchard, C. 2008. “Self-Efficacy and Mood in Cardiac Rehabilitation: Should Gender Be Considered?”, Behavior Medicine 27, 110-120.

Brooks, M. V. 2003. “Health - Related Hardiness and Chronic Illness”, Nursing Forum, 38, 11-20.

Cockerel, I.(ed.). 2002. “Solutions in Sport Psychology”. Thomson Publishing(p. 32-43); Journal of Preventive Medicine 29, 10-19.

Dishman, R. K. 2005. “Self-management Strategies Mediate Self-efficacy and Physical Activity”, American Journal of Preventive Medicine, 29, 10-19.

Feltz, D. L. 1988. “Gender Differences in Causal Element of Self- efficacy on a Huge Avoidance

Motor Task”, Journal of Sport and Exercise Psychology, 10, 151-160.

Golby.A & Sheared.N.B. 2004. “Mental Toughness and Hardiness at Different Levels of Rugby League”, Personality and Individual Difference 37, 933-944.

Hanton, S., Evans, L., & Neil, R. (2003). Hardiness and  the competitive trait anxiety response. Anxiety,      Stress, & Coping: An International Journal, 16, 167-184.

Joseph, S. 1997. Understanding Post-traumatic Stress: A

 Psychological Perspective on PTSD and Treatment. West Sussex: Wiley.

Kobasa, S. C. 1979. “Stressful Life Event, Personality, and Health: An Inquiry into Hardiness”, Journal of Personality and Social Psychology 37, 1-11.

Kobasa, S. C. 1988. “Hardiness in Lindsey”, in: Thompson and Spring (eds.), Psychology (3rd ed.), New York: Worth Publication. Lee, Y. S. & Laffrey, S. C. 2008. “Physical Activity in Older Adults: Testing a Model”, Nursing Research 55(2), 110-120.

Madi, S. 2007. “Relevance of Hardiness Assessment and Training to the Military Context”, Military Psychology 19(1), 61-70.

Pintrich, P. R. 1990. “Motivational and Self-regulated Learning Components of Classroom Performance”, Journal of Educational Psychology 82, 33-40.

Ramzi, Sepide. 2010. “The Impact of Hardiness on Sport Achievement and Mental Health”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, 2010, Pages 823–826

Rodgers, W. M. 2008. “Evidence for a Multidimensional Self-efficacy for Exercise Scale”, Research Quarterly for Exercise and sport, Volume 79, Issue 2, pages 222-234.