برآورد سهم نسبی واکنش‌های رفتاری نامناسب هواداران فوتبال از ابعاد هویتی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی واکنش‌های رفتاری نامناسب هواداران فوتبال از ابعاد هویتی آنها است. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی، از شاخۀ میدانی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ تماشاگران عضو کانون باشگاه سپاهان اصفهان در سال 1390 است که تعداد آنها از سوی کانون هواداران باشگاه سپاهان 3089 نفر اعلام شد. حجم نمونه نیز براساس فرمول محاسبه شد؛ که با انجام یک مطالعۀ مقدماتی، تعداد 435 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در بین آنها 440 پرسشنامه توزیع شد و درنهایت 410 پرسشنامه برگشت داده شد. روش نمونه­گیری به­صورت تصادفی در دسترس بود. ابزارهای اندازه­گیری شامل پرسشنامۀ سنجش ابعاد هویت مارسیا (EOM-EIS2) و پرسشنامۀ محقق­ساختۀ 15سؤالی برای سنجش واکنش‌های رفتاری نامناسب تماشاگران بود. جهت پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، یک مطالعۀ مقدماتی انجام گرفت و درنهایت، ضریب پایایی، به ترتیب 86/0 و 84/. به­دست آمد. برای تأیید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. جهت تجزیه­وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج حاصل با نرم­افزار spss تجزیه­وتحلیل شد. براساس نتایج، و r مشاهده­شده در سطح 05/0 ، بین هویت سردرگم، هویت دنباله­رو و شکل­نایافته با واکنش‌های رفتار نامناسب هواداران همبستگی مثبت و معنادار اما با هویت شکل­یافته همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. باتوجه به نتایج می‌توان رفتارهای تماشاگران را ازطریق ابعاد هویتی آنها تشخیص داد و از حضور تماشاچیان با شخصیت‌های هویتی که باعث بروز تشنج در ورزشگاه می‌شوند، جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


ذوالاکتاف، وحید. 1383. «مدیریت کنترل تماشاگران و کنترل اوباشیگری در فوتبال»(مقالۀ ارائه­شده در همایش بین‌المللی فوتبال).
رحمتی، مهدی. 1381. بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال(پایان­نامۀ دکتری، استاد راهنما: علیرضا محسنی تبریزی)، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
عبدلی، بهرام. 1384. مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی و ورزش. تهران: انتشارات بامداد کتاب.
عنبری، موسی. 1381. بررسی علل خشونت­گرایی در میان تماشاگران فوتبال(طرح پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تهران، کارفرما: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا).
 
Bersonsky, M. D. & Kuk, L. S. 2004. "Identity Status, Identity Processing and Transition to University", Journal of Adolescent Research 15, 81-98. 
Erikson, E. H. 1980. "Observations on the Yurok: Childhood and World Image", in A. L. Krober, R. H. Loview, T. D. Mccown & R. L. Olso(Eds.), American Archeology and Ethnology, Vol. 79, New York: Kraus Reprint Corporation.
Marcia, J. E. 1980. "Identity and Adolescent", In J. E. Adelson (Ed.), Handbook for Adolescent Psychology, New York: Wiley.
Marc, J. & Steven, R. 2005. "Identity Styles and Aggression in Rugby League", Journal of Sport Sciences 4, 387-393
Pearson, G. 2006. Hooliganism. Football Industry Group , University of Liverpool. (pp. 1- 4).
Schwartz, S. 2003. "The Evaluation of Eriksonian and Neo Eriksonian Identify Theory and Research: Overview and Integration", Journal of Theory and Research 1, 7-58.
Shields, E. 2007. "Intimidation and Violence by Males in High School Athletics", Percept. Mot. Skills 104 (3 pt 1), 879-80.
Simon, M. & Jonathan, P. 2007. "The Effect of Rugby Match Outcome on Spectator Aggression and Intention to Drink Alcohol, Criminal Behaviour and Mental Health", Journal of Sport Sciences 17, 118-127.
Spaij, R. 2006. Aspects of Hooliganism Violence. Vol. 1. Amsterdam School for Social Science Research.(pp. 1 – 32)
Spaij, R. 2005. The Prevention of Football Hooliganism: A Transnational Perspective. Vol. 1. Amsterdam School for Social Science Research.(pp. 4 – 16)
Thirer, J. & Rampey, M. 2005. "Effects of Abusive Spectator Behavior on the Performance of Name and Visiting Intercollegiate Basketball Teams", Perceptual and Motor Skills 48, 1047-1053.