ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تحلیل رفتگی کارمندان تربیت بدنی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارمندان تربیت بدنی استان گیلان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعة آماری این تحقیق را 130 کارمند تربیت بدنی با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم استان گیلان تشکیل می‌دادند که تعداد 110 نفر از آنها در تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق، برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامة ویژگی‌های فردی(محقق‌ساخته)، فرهنگ سازمانی(مارشال ساشکین) و تحلیل‌رفتگی(مسلش) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و تحلیل‌رفتگی (001/0 >P) کارمندان تربیت بدنی استان گیلان رابطة منفی و معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین سایر یافته‌ها نشان داد که ازمیان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، هماهنگی با گروه کاری(001/0>P) و توجه به ارباب رجوع(001/0>P) و قدرت فرهنگ سازمانی (001/0>P) رابطة خطی با تحلیل‌رفتگی دارند و جهت پیش‌بینی برای تحلیل‌رفتگی مناسب‌اند اما بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی (دستیابی به اهداف و هماهنگی با تغییر) و تحلیل‌رفتگی، رابطة معنی‌داری مشاهده نشد. بین مؤلفه‌های تحلیل‌رفتگی(عدم شاستگی، موفقیت و مسخ شخصیتی) و فرهنگ سازمانی نیز رابطة معنی‌داری مشاهده نشد اما بین مؤلفة فرسودگی عاطفی و فرهنگ سازمانی (001/0>P)، رابطة منفی و معنی‌داری وجود داشت.
Abstract
The purpose of this study was analyzes the relationship between Organizational culture and burnout PE staff Gilan Province. The method of this study was correlative.  Statistical poulation of the study 130 people, including employees of   ilan Physical Education Diploma with the top 110 of who participated in have the study.
Individual features of the questionnaire (designed by the researchers), organizational culture (Marshall Sashkin) burnout Maslach.
Results showed that hypotheses between Organizational culture and burnout (p>0/001) PE staff Gilan and significant negative relationship exists. Hypotheses between Organizational culture and burnout (p>0/001) staff Gilan the components of Organizations culture, coordination with the Working Group (p>0/001) and attention to customers (p>0/001) and the power of corporate culture (p>0/001) has a linear relationship Analysis of the burnout and qualified to analyze forecasts are burnout.
But between the components of Organizational culture to achieve harmony with the changing goals and burnout significant relationship was observed. The results also showed that between burnout component (Lack of merit, success and depersonalization) with the corporate culture there was no significant relationship. But between components of emotional exhaustion and organizational culture (p>0/001) and significant negative relationship exists.

کلیدواژه‌ها


زارع، محمود. 1385 . فرهنگ سازمانی.) . http://www.maghale )net/content-htm1087
زارعی، متین. 1374 . تع یین الگوهای فرهنگ سازمانی براساس ارز شهای اس المی و محیط کار)رسالۀ دکتری(، دانشگاه تربیت مدرس.
زبردست، کریم. 1383 . بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران متوسط شهر تهران)پایا ننامۀ کارشناسی ارشد(، دانشگاه تهران.
ساعتچی، محمود. 1380 . روا نشناسی بهر هوری. تهران: نشر ویرایش.
صالحی مبارکه، نگار. 1387 . ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران واحدهای مختلف ادارۀ کل تربیت بدنی استان خوزستان)پایا ننامۀ کارشناسی ارشد(، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شوشتر.
طوسی، محمدعلی. 1372 . فرهنگ سازمانی. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کریمیان، محمد. 1385 . تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی ادارات ایلام)پایا ننامۀ کارشناسی ارشد(، دانشگاه آزاد اس المی  واحد بروجرد.
گودرزی، ابوالفضل؛ کهندل، مهدی؛ پورکیان، عبدالکریم. 1384 . «ارتباط فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی منطقۀ هشت دانشگاه آزاد اس المی ،» چکیدۀ اولین کنگرۀ بی نالمللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 
Delong, D. W. and Fahey. 2000. “Diagnostic Cultural Barriers to Knowledge Management”, Academy of Management
Executive 14(4).
Demarco, D. 2007. “Don’t Let On-the job Stress Lead to Burnout”, Journal Home Help 11, 234-276.
Maslach, C. 1982. “Understanding Burnout Definitional in Analyzing a Complex Phenomenon”, In WS Paine (Ed): Job stress and burnout. Beberly Hills CA: Sage Job Stress and Burnout.
Maslach, C. 1986. Burnout; Inventory Manual Plati Alto. CA: Consulting Psychologist Press.
Maslach, C. 2001. “Burnout in Health Professions: A Social Psychological Analysis”, Social Psychology of Health and
Illness 5, 227-257.
Okpara, J. O. 2007. “The Effect of Culture on Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study of Information
System Manager in Nigeria hngeria”, Journal of African Business 8, 113-130.
Olkay, C. 2001. “The Burnout in Nursing Academicians in Turkey”, Journal of Nursing Studies 2, 201-207.
Schien, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Josef Vass
Schonfeld, E. 1999. “Coping with Job-related Stress: The Teacher”, Journal of Psych 63, 141-149.
Simmons, E. G. 2005. “Relationship between Organizational Culture, Job Satisfaction and Organizational Commitment to
employees Employe”, Journal of Nursing Studies 5, 241-247.