بررسی و تعیین تفاوت سبکهای هویتی درمیان هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در فوتبال مدرن، جذاب و پولساز امروز، هواداران و تماشاچیان فوتبال ــ به‌عنوان حامیان احساسی، معنوی و تاحدودی مادی باشگاه‌ها و تیم‌ها- اهمیت خاصی دارند. چنانچه هواداران هویتی شکل‌یافته داشته باشند، می‌توانند به بزرگ‌ترین حامیان تیم‌ها تبدیل شوند و اگر افرادی نابالغ و با هویتی شکل‌نیافته باشند، ممکن است با رفتارهای نامناسب، انواع خطرها و تهدیدها را برای باشگاه‌ها ایجاد کنند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تعیین تفاوت سبک‌های هویتی در هواداران تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنها بود. این تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از انواع تحقیقات کاربردی بود که جامعة آماری آن را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 410 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامة سنجش سبک‌های هویت مارسیا(1980) بود که اعتبار و روایی آن جهت اجرای این تحقیق آزمون شد(ضریب آلفای کرونباخ 86 درصد، ضریب کندال 78 درصد). برای تحلیل داده‌های حاصل، از نرم‌افزار SPSS (نسخة 15) استفاده شد و با استفاده از آزمون t دو نمونة مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه نتایج به‌دست آمد. نتایج نشان داد که سبک هویتی هواداران تیم‌ها برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مورد مطالعه(سن، سطوح تحصیلی، میزان درآمد شخصی ماهیانه، میزان سابقة حضور هواداران در استادیوم، میزان زمان ماهانه برای تماشای فوتبال و تمایل به سفر به سایر شهرها) تفاوت معنادار داشت، ولی این تفاوت برحسب وضعیت تأهل و هزینة ماهیانة هواداران معنادار نبود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، لزوم توجه مسئولان به ارتباط بین ویژگی‌های هواداران با سبک‌های هویتی آنها، جهت اتخاذ استراتژی‌های موفق بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


امیدیان، م. و شکرشکن، ح. 1382. «بررسی حالت‌های هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین‌‌فردی و حوزه‌های فرعی این ابعاد در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1381-1380»، مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، جلد چهارم، شمارة اول(بهار و تابستان 1382).

بشلیده، ک. و تقی‌پور، م. 1379. «بررسی رابطة ساده و چندمتغیره میان خشنودی از فرهنگ، خانواده و رفتارهای جامعه‌پذیر با هویت‌یابی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز»، اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده ، دانشگاه کردشتان، سنندج.

ترابی، ز. 1388. بررسی رابطة سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر قزوین(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکدة علوم اجتماعی، قزوین.

شکرشکن، ح، و امیدیان، م. 1380. «بررسی حالت‌های هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین‌فردی و تفاوت آنها در متغیرهای وابستة برگزیده در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 98-73.

صفری، آ. 1388. بررسی رابطة سبک‌های هویت با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، دانشگاه تبریز، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی تربیتی.

کریمی، ی. 1388. روان‌شناسی شخصیت. تهران: نشر ویرایش.

 

Busseri, M. A.; et al. 2011. “Engagement in Sport and Identity Status”, Journal of Adolescence 34(5), 1087–1091.

Erikson, E. H. 1968. Identity, Youth and Crisis. New York: W. W.  Norton & Company, Inc.

Golpich, Z.;  Younesi, J.; Davarmanesh, A.; Salehi, M. 2005. “The investigation of Difference Career Maturity Based on Identity Status among Adolescence with Visual Disorder”, The Journal of Social Psychology 145(5). 

Josselson, R. L. 1973. “Psychodynamic Aspects of Identity Formation in College Women”, Journal of Youth and Adolescence 2, 3-52.

Marcia, J. E. 1966. “Development and Validation of Ego Identity Status”, Journal of Personality and Social Psychology 3, 551-558.

Marcia, J. E. & Friedman, M. L. 1970. “Ego Identity Status in  College Women”, Journal of Personality 8, 249-263.                  

Marcia, J. E. 1980.“Identity and Adolescent”, In: J. E. Adelson (Ed.), Handbook for Adolescent Psychology, New York: Wiley.

Podd, M. H. 1972. “Ego Identity Status and Morality: The Relationship between Two Development Constructs”, Developmental Psychology 6(3), 497-507.

Soenens, B.; Duriez, B.; Goossens, L. 2005. “Social-Psychological Profiles of Identity Styles: Attitudinal and Social-Cognitive Correlates in Late Adolescence”, Journal of Adolescence 28(1), 107-125.

Van Heerden, K. 2010. Psychological and Demographic Correlates of Athletic Identity in Elite South African Swimmers, Thesis (M. A.), University of KwaZulu-Natal, Westville. URI: http://hdl.handle.net/10413/790, Appears in Collections: Psychology Theses.

Waterman, A. S. 1982. “Identity Development from Adolescence to Adulthood: An Extension of Theory and Review of Research”, Development Psychology 18, 341-358.

Yip, T.; Seaton, E. K.; Sellers, R. M. 2006. “African American Racial Identity across the Lifespan: Identity Status, Identity Content, and Depressive Symptoms”, Child Development 77(5), 1504–1517.