مدل معادلات ساختاری تاثیر خودکارآمدی، استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری سلامت روانی داوران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی