مولفه های هوش معنوی در سازمان های ورزشی؛ مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس