ارتباط بین پرخاشگری و اضطراب حالتی-رقابتی با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر