بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شرکت در ورزش همگانی و قهرمانی ورزشکاران شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران