رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مدیر کل معاون بودجه شهرداری تهران