تأثیر فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی در تیم‌های والیبال دسته یک استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

3 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرِ فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی در تیم‌های والیبال دسته یک استان کرمان بود. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و به‌صورت میدانی اجرا شد. نمونۀ آماری، برابر با جامعه و شامل تمامی بازیکنان، مربیان و کادر اداری تیم‌های والیبال دسته یک آقایان و بانوان استان کرمان، به تعداد 167 نفر بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی مخصوصِ تیم‌های ورزشی بایلی4 (2007) و برای سنجش انسجام تیمی پرسشنامۀ استاندارد محیط گروهی5 کارون 6و همکاران(1985) بود. روایی پرسشنامه‌ها ازسوی 10 نفر خبره و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ تأئید شد. داده‌های پژوهش با رویکرد مدل‌سازی معادلاتِ ساختاری و نرم‌افزار Warp pls5، تحلیل، و مناسب‌بودنِ شاخص‌های ارزیابی مدل تأئید شد. نتایج نشان داد فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی دارای اثر مثبت معناداری، برابر با 0.755 است. سه بُعد انطباق‌پذیری، درگیرِ کار شدن و مأموریت‌گرایی نیز به‌ترتیب، دارای اثر مثبت معناداری، برابر 198/0، 858/0858 و 231/0 بر انسجام تیمی بوده است، تنها اثر بُعد سازگاری(تداوم رویه)، بر انسجام تیمی معنادار نبود. درمجموع، باتوجه به ضریبِ تعیین می‌توان گفت فرهنگ تیمی پیش‌بینی‌کنندۀ خوبی برای انسجام تیمی در تیم‌های ورزشی است.

کلیدواژه‌ها