تحلیل ارتباط علّی اعتماد برند و تصویر برند با وفاداری مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تفت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تفت

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط علّی اعتماد برند و تصویر برند با وفاداری مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در شهر یزد بوده است. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علّی است که به‌صورت پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مصرف‌کنندگان محصولات ورزشیِ ساکن شهر یزد تشکیل داده‌اند. با استفاده از فرمول آماری حجم نمونۀ 392 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که اعتبار و روایی آن برای این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت(ضریب آلفای کرونباخ 88/0). برای تحلیل داده‌های حاصل از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 22 و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل‌های عاملی و ساختاری پژوهش دارای برازش مناسبی هستند. باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادلات ساختاری، ارتباط اعتماد به برند و تصویر برند با 81/0، بیشتر از متغیرهای دیگر بود. به‌علاوه، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد، بین متغیر اعتماد برند با وفاداری مصرف‌کننده، رابطۀ مثبت و معناداری برقرار است.

کلیدواژه‌ها