سهم نسبی اشتیاق شغلی براساس اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی (مطالعۀ موردی: کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

اشتیاق شغلی، حالتی پایدار و مثبت ذهنی است که پیامدهای مثبتی برای سازمان دارد و نقطۀ مقابل نگرش‌های منفی در سازمان است؛ از این رو، در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتیاق شغلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی سهم نسبی اشتیاق شغلی براساس اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را کلّیۀ کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان شهر اردبیل در سال 1396-1395 تشکیل می‏دادند که به روش نمونه‏گیری کل‌شمار همۀ کارکنان(80 نفر)، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامۀ اشتیاق شغلی، پرسشنامۀ اخلاق کاری و پرسشنامۀ سرمایۀ روان‌شناختی برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریبِ همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته‏ها نشان داد که بین اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی با اشتیاق شغلی کارکنان رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 36 درصد از کلِّ اشتیاق شغلی  کارکنان، براساس اخلاق کاری و سرمایۀ روان‎شناختی قابل پیش‏بینی است که متغیرِ سرمایۀ روان‎شناختی سهم بیشتری در پیش‏بینی داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که اخلاق کاری و سرمایۀ روان‌شناختی از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق شغلی ‏هستند و پیشنهاد می‌شود تا مدیران سازمان با فراهم‌کردنِ جوِّ اخلاقی در سازمان و آموزش سرمایۀ روان‌شناختی به کارکنان، میزانِ اشتیاق شغلی آنان را افزایش دهند. 

کلیدواژه‌ها