ارتباط بین تعهد سازمانی و موفقیت سازمانی در هیئت‏های ورزشی استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامی ـ واحد شیراز

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و موفقیت سازمانی در بین هیئت‌های ورزشی استان کرمان انجام گرفت. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ اعضای هیئت‌های ورزشی استان کرمان، برابر 55 نفر بوده است. به‌دلیل محدود بودن جامعۀ آماری، کلیۀ اعضا به‌صورت سرشماری انتخاب شدند، اما درنهایت 50 پرسشنامۀ تکمیل‌شده جمع‌آوری شد. برای جمع‏آوری داده‌ها، پرسشنامۀ ۲۴ سؤالی تعهد سازمانی می‌یر و آلن(1990) و۲۰ سؤالی داونپورت(1988) موفقیت سازمانی استفاده شد. درنهایت، داده‌ها ازطریق آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی(همبستگی کندال و رگرسیون چندمتغیری) تحلیل شدند. نتایج نشان داد، بین تعهد سازمانی و موفقیت سازمانی هیئت‌های ورزشی استان کرمان ارتباط معنا‌دار وجود دارد. همچنین، بین ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری) با موفقیت سازمانی هیئت‌های ورزشی استان کرمان ارتباط معنادار وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون هم‌زمان نشان داده شد که از بینِ ابعاد تعهد سازمانی، فقط تعهد مستمر به‌صورت مثبت موفقیت سازمانی را پیش‌بینی می‌کند و اثر افزایشی دارد. سازمان باید به‌دنبال افزایش دانش افراد باشد و بر خواسته‌های افراد و تصمیمات آنها در سازمان و کار گروهی تمرکز بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها