مدل ساختاری ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی وب سایت های ورزشی و رضایتمندی الکترونیکی هواداران فوتبال باشگاه های ذوب آهن و سپاهان اصفهان با وفاداری الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی وب‌سایت‌های ورزشی و رضایتمندی الکترونیکی هواداران فوتبال باشگاه‌های ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان با وفاداری الکترونیکی بود . به این منظور، 230 نفر از هواداران باشگاه ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان، که به وب‌سایت ورزشی باشگاه خود مراجعه کرده بودند به‌عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفت. با استفاده از روش تحلیل عاملی قابلیت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش توسط سؤالات پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. سپس مدل پژوهش، با استفاده از داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارتباط مثبت و معناداری با رضایتمندی الکترونیکی دارد. به علاوه رضایتمندی الکترونیکی ارتباط مثبت و معنادار با وفاداری الکترونیکی دارد. با توجه به معنادار بودن همه مسیرها در مدل پژوهش می‌توان گفت که متغیر کیفیت خدمات الکترونیکی از طریق تاثیر بر رضایتمندی الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی هواداران فوتبال اثرگزار است، در نتیجه بالا بردن کیفیت خدمات الکترونیکی وب سایت های ورزشی منجر به افزایش رضایتمندی الکترونیکی هوداران این وب سایت ها شده و در نهایت رضایتمندی الکترونیکی هواداران، وفاداری الکترونیکی آنها را رقم می زند.

کلیدواژه‌ها