ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش وپرورش مبارکه

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، اصفهان،

چکیده

امروزه به دلیل محیط اقتصادی پویا و اهمیت نوآوری در خدمات، سازمان‏ها در مقابله با تغییرات و یا اصلاح خود نیاز به مدل‏های ذهنی، قوانین، فرآیندها، دانش، حفظ و بهبود عملکرد دارند. هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان در سال 1392 بوده است. روش تحقیق، توصیفی _ همبستگی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اصفهان با تعداد 1172 نفر (در سال 1392) تشکیل داده اند. از بین این تعداد، 314 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای و با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه‌های رفتار شهروندی سازمانی بود. ساکف و همکاران (2000) و سرمایه‏ی اجتماعی بر اساس مدل(SCAT) که پایایی آن ها به ترتیب برابر 88/.، 84/0  محاسبه شده است.  یافته‏ها نشان داد میانگین رفتار شهروندی سازمانی برابر 58/3 و برای سرمایه اجتماعی 62/3 بوده است که نشان می دهد کمی بالاتر ازحد متوسط است. همچنین تحلیل های آماری نشان داد ضریب همبستگی (469/0   ,  r =001/0P = )  مثبت و معناداری در سطح (05/0 =) میان رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. با توجه به تحلیل‏های رگرسیونی، 2/46 درصد سرمایه اجتماعی می‏تواند به وسیله رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی شود.  از آن جا که رفتار شهروندی سازمانی بر بهبود سرمایه اجتماعی نقش دارد، باید به این سرمایه و تاثیر آن بر بهبود سازمان ها توجه خاص کرد و جنبه های ضعیف تر سرمایه اجتماعی را در سازمان آموزش و پرورش و در میان معلمان تربیت بدنی  را شناسایی و تقویت نمود تا بتوان به بهترین شکل ممکن از آن در جهت بهبود عملکرد سازمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها