رتبهبندی و مقایسة تسهیلات ورزشی دانشگاههای استان کرمان با استانداردهای موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ا رشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف رتبه‌بندی و مقایسة تسهیلات ورزشی دانشگاه‌های استان کرمان با استانداردهای موجود انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی، و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی است و ازلحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از چک‌لیست‌های محقق‌ساخته استفاده شد؛ و برای تعیین روایی، نظرها و پیشنهادهای 15تن از مدرسان اماکن ورزشی در دانشگاه‌ها و صاحبنظران ورزشی در آن‌ درنظر گرفته شد. برای تعیین عینیت پس از تکمیل چک‌لیست‌ها برای 5 مجموعة ورزشی سرپوشیده و روباز توسط محقق، ضریب عینیت معادل 83/0 به‌دست آمد. جامعة آماری تمامی دانشگاه‌های دولتی(N=23) استان کرمان بوده که نمونة آماری برابر با جامعة آماری درنظر گرفته شده است. از آمار توصیفی برای بررسی داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که سرانة فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز دانشگاه‌های دولتی استان کرمان در مقایسه با استاندارد بین‌المللی آن و در مقایسه با سرانة به‌دست‌آمده در ایران، در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد؛ در زمینة تجهیزات عمومی و تخصصی فضاهای ورزشی روباز در مقایسه با استانداردها، به‌ترتیب، بیش از 64 و 90 درصد دانشگاه‌ها در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف هستند؛ و از نظر تجهیزات عمومی و اختصاصی اماکن ورزشی سرپوشیده، در مقایسه با استانداردها، به‌ترتیب، بیش از 80 و 90 درصد دانشگاه‌ها در وضعیت متوسط و بالاتر قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها