بررسی رابطة دوره های ضمن خدمت با تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی (مطالعة موردی: ادارة آموزش و پرورش شهرستان مراغه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطة دوره‌های ضمن‌خدمت با تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی است. روشپژوهش، توصیفی ـ همبستگی، به‌لحاظ هدف کاربردی، و ازنظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. جامعة آماری پژوهش، تمامی دبیران تربیت بدنی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 92-91 را دربر می‌گیرد. تعداد نمونه برابر با جامعه درنظر گرفته شده است (86=N=n). ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای مشتمل بر سه خرده‌مقیاس عاطفی، هنجاری و مستمر با تأکید بر تعریف والاس است که بعد از آنکه روایی آن را صاحبنظران تأیید کردند، پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد (96/0 =α). با توجه به نتیجة آزمون K-S مبنی بر غیرطبیعی‌بودن توزیع داده‌ها، جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد هدف 9/42% دبیران از شرکت در این دوره‌ها کسب مهارت، 5/34% کسب اطلاعات شغلی بیشتر، و 6/22% کسب امتیاز و ترفیع شغلی بود. نتایج همچنین نشان داد که 38/77% دبیران به اهداف خود از شرکت در دوره‌ها دست نیافته بودند. با توجه به نتیجة پژوهش، دوره‌های ضمن‌خدمت با تعهد مستمر دبیران تربیت بدنی ارتباط معنی‌داری ندارد اما با تعهد عاطفی و هنجاری دبیران، رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار دارد. به‌نظر می‌رسد محتوای این دوره‌ها به‌نحوی است که بر تغییر نگرش دبیران به شغلشان و درکل افزایش تعهد شغلیشان تأثیر اندکی دارد؛ لذا بازنگری کلی در محتوای دوره‌های ضمن‌خدمت و تخصصی‌ترکردن این دوره‌ها پیشنهاد می‌شود و بهتر است قبل از برگزاری، دربارة نیازهای دبیران و چگونگی مؤثرواقع‌شدن این دوره‌ها مطالعة کامل صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها