برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده ی علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه‌ی فوتبال استان خراسان رضوی، برای نخستین بار به معرفی مدل استراتژیک SOAR در ورزش پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با ماهیت کاربردی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و تشکیل گروه‌های کانونی و برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان‌ها و نتایج قابل‌اندازه‌گیری از تکنیک تحلیلی SOAR استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب‌نظران فوتبال استان خراسان رضوی بود و نمونة موردنظر به‌صورت هدفمند انتخاب شدند (50=n). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی، مصاحبه‌ها و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مطلوبیت فناوری اطلاعات، توجه دولت به تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی باشگاه‌ها، تبدیل‌شدن استان خراسان رضوی به قطب فوتبال کشور و افزایش تعداد خروجی‌های مدارس فوتبال و تزریق بازیکنان مستعد به تیم‌های رده‌های بالاتر به ترتیب مهم‌ترین اولویت‌ها در زمینه قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان‌ها و نتایج هستند. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که استفاده مناسب از فناوری اطلاعات می‌تواند به رشد و توسعه‌ی فوتبال کمک شایانی نموده و در بلندمدت موجب کشف استعدادهای جوان و تزریق آن‌ها به ترکیب تیم‌های رده‌های بالاتر گردد.

کلیدواژه‌ها