ارتباط ادراک از پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون‌های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشکده مدیریت و حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین , ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه قم

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون‌های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان (هر دو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان فدراسیون‌های ورزشی شامل کارشناسان، روسای کمیته‌ها و دبیران کمیته‌ها بودند که از بین آنان 288 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون با 15 سؤال 9 ارزشی لیکرت و پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با 41 سؤال 5 ارزشی لیکرت شامل (ماهیت کار، نحوه مدیریت، همکاران، نحوه ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا)، با نظر 30 نفر از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها تعیین و با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، روایی سازه هم تأیید شد. ثبات درونی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ، برای قدرت از دید کارکنان 95/0 a= و پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان 81/0 a= برآورد شد. تمام فرضیه‌ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد: از دید کارکنان، روسای فدراسیون‌های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه‌های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی‌داری بین پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون‌های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان 35/0 = r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد: در بین پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون‌های ورزشی؛ پایگاه قدرت مرجعیت، پیش‌بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است.

کلیدواژه‌ها