تاثیر مهارت های ارتباطی مجریان رسانه های ورزشی بر انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی ورزش ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

رسانه­ های اجتماعی برای طرفداران ورزشی به عنوان یک ابزار محبوب شناخته می شود، بنابراین از توانایی های منابع انسانی این رسانه­ ها می توان برای اطلاع رسانی و مدیریت ارتباط با طرفداران بهره جست. این پژوهش تاثیر مهارت­های ارتباطی مجریان رسانه­ های ورزشی بر میزان انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب را بررسی نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشکده­ های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تشکیل ‌دادند. نتایج تحقیق نشان داد؛ مولفه مهارت کلامی، مولفه همدلی، مولفه شنود موثر،  مولفه احترام خالصانه مجریان، مولفه بازخورد گرفتن، مولفه گشاده رویی و مولفه پوشش ظاهری، مجریان بر میزان انگیزه مشارکت دانشجویان تاثیر داشتند. همچنین نتایج نشان داد 46 درصد واریانس میزان انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان از طریق مهارت­های ارتباطی مجریان تعیین می شود. بدین ترتیب رسانه­ ها با جلب بیشتر مخاطبین می توانند بر انگیزه های ورزشی آنها و گرایش به ورزش تاثیر بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها