شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران.

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران.

3 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران.

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها از نوع ترکیبی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع اکتشافی می باشد که جمع آوری داده ها به صورت میدانی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان فدراسیون های ورزشی منتخب کشور و جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مسئولین، کارشناسان و مربیان تیم ملی فدراسیون شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک و ورزشکاران تیم های ملی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی عبارت بود از پرسشنامه 72 عبارتی محقق ساخته حاصل از بخش کیفی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و LISEREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موثر بر افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک از دیدگاه خبرگان در 3 دسته کلی عوامل مربوط به ورزشکار، عوامل مربوط به فدراسیون و عوامل مربوط به محیط قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها