ارتباط ادراک از پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشکده مدیریت و حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین , ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه قم

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان(هر دو از دید کارکنان) بود . جامعه آماری این پژوهش، کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها بودند که از بین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه پایگاه های قدرت روسای فدراسیون با 15 سئوال 9 ارزشی لیکرت و پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با 41 سئوال 5 ارزشی لیکرت شامل(ماهیت کار، نحوه مدیریت، همکاران، نحوه ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا)، با نظر 30 نفر از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها تعیین و با استفاده از تحلیل عامل تاییدی، روایی سازه هم تایید شد. ثبات درونی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ، برای قدرت از دید کارکنان 95/0 = و پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان 81/0 = برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد: از دید کارکنان، روسای فدراسیون های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی داری بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با رضایت شغلی کارکنان 35/0 = r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد: در بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی؛ پایگاه قدرت مرجعیت، پیش بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است.

کلیدواژه‌ها