ارتباط کیفیت خدمات ورزشی با تمایل به ادامه همکاری در داوطلبین جمعیت هلال احمر (مورد مطالعه استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات ورزشی با تمایل به ادامه همکاری در داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گلستان بود. روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری 420 نفر که با استفاده از جدول مورگان 210 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گلستان به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفیت خدمات ورزشی از پرسشنامه استاندارد 22 سوالی سرکوال استفاده شد و در بخش ماندگاری داوطلبان نیز پرسشنامه 16سوالی محقق ساخته استفاده گردید. نتایج نشان آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات ورزشی و تمایل به ادامه همکاری در داوطلبان رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که مجموعه مدیریت جمعیت هلال احمر استان گلستان جهت ماندگاری بیشتر داوطلبان خود با استفاده از ارتقاء کیفیت خدمات ورزشی توجه بیشتری در بروز رسانی و توزیع مطلوب امکانات و منابع در سطح استان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها