آزمون مدل مفهومی نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه اخلاق کاری با شادکامی در مدیران مراکز پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، خراسان رضوی، ایران.

3 مدیر و موسس پیش دبستانی و مهد ارم ،مشهد

4 مدیر مدرسه راه ارم مشهد

چکیده

اخلاقیات کار، یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش می‌رود که بخشی از استراتژی یک سازمان گردد. در این تحقیق توصیفی – همبستگی که به شکل میدانی اجرا شد ، هدف بررسی رابطه اخلاق کاری با شادکامی با نقش میانجی دلبستگی شغلی در در مدیران مراکز پیش دبستانی مشهد می باشد .بدین منظور از تعداد 176 نفر مدیر با توجه به جدول مورگان تعداد 118نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به پرسشنامه های استاندارد شادکامی آکسفورد، اخلاق کاری گریگوریو دلبستگی شغلی کانونگو پاسخ دادند . داده های آماری تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، و با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان از وجود رابطه مثبت قوی و معنی دار بین اخلاق کاری و مولفه های آن با شادکامی و دلبستگی شغلی داشت. همچنین بین دو متغیرشادکامی و مولفه های آن با دلبستگی شغلی رابطه ای مثبت قوی و معنی دار مشاهده گردید . تجزیه و تحلیل یافته های آماری تحقیق در این ارتباط نشان داد که دلبستگی شغلی نمی تواند نقش میانجی را در رابطه اخلاق کاری با شادکامی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها