تحلیل ارتباط هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان (مطالعه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

چکیده: تعهد رفتاری ‌است که بیانگر فرآیند پیوند افراد با سازمان است. هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش تحلیل رابطه هوش معنوی کارکنان ادارات ورزش و جوانان با تعهد سازمانی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 85 نفر بودند. روش نمونه‌گیری بصورت تمام شمار (سر شمار) انجام شده بود. برای جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1984) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین هوش معنوی با تعهد‌ سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. هم‌چنین تحلیل رگرسیون خطی نشان داد یک انحراف معیار تغییر هم زمان مولفه پرداختن به سجایای اخلاقی باعث (320/0) انحراف معیار تغییر در تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان می شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به مقوله هوش معنوی بیشتر توجه شود چون بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر می‌گذارد.
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، تعهد سازمانی، ادارات ورزش و جوانان.

کلیدواژه‌ها