ارتباط بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ها- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری مدیریت اموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران درس تربیت بدنی استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران درس تربیت بدنی شهر کرمانشاه(240 نفر) بود. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی- خوشه‌ای بوده و تعداد 173 نفر(جدول مورگان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و مکنزی(1990)، پرسشنامة فرح بخشی در کار مک دوئل (2004) و پرسشنامة یادگیری سازمانی نیفه(2001) بود.در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 3.0استفاده شد.. نتایج نشان داد که بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران درس تربیت بدنی کرمانشاه ارتباط معنی داری وجود دارد و یادگیری سازمانی برای رابطه فرح‌بخشی در کار و رفتار شهروندی ، میانجی‌گری دارد و از نوعِ میانجی جزئی است.

کلیدواژه‌ها