پیامدهای تبلیغات دهان‌به‌دهان از دیدگاه مشتریان باشگاه‌های تناسب اندام شهر گنبدکاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه پیامدهای تبلیغات دهان‌به‌دهان از دیدگاه مشتریان باشگاه‌های تناسب اندام شهر گنبدکاووس بود. تحقیق حاضر، توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان باشگاه‌های تناسب اندام شهر گنبدکاووس بود که 384 مشتری به‌شکل انتخاب دردسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های تبلیغات دهان‌به‌دهان کاواکامی و همکاران (2013) و پیامدهای نگرشی و رفتاری مشتریان چو و یوجونگ (2011) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که تبلیغات دهان‌به‌دهان اثر مثبت و معنی‌داری بر افزایش آگاهی مشتریان دارد. اثر تبلیغات دهان‌به‌دهان بر تغییر نگرش مشتریان مثبت و معنی‌دار بود. بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد تبلیغات دهان‌به‌دهان اثری مثبت و معنی‌دار بر توصیه باشگاه به‌دیگران دارد. در نهایت اثر مثبت و معنی‌دار تبلیغات دهان‌به‌دهان بر تمایل به‌بازگشت مجدد مشتریان تأیید گردید. با توجه به‌نتایج، توجه به نیازهای و خواسته‌های مشتریان باشگاه‌های تناسب اندام و تعامل مناسب با مشتریان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها