ارائه مدل عوامل اقتضایی مؤثر بر توسعه مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی(مورد مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیارگروه تربیت بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل اقتضایی مؤثر بر توسعه مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی(مورد مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها امیخته(کیفی- کمی) بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 63 گویه و در قالب 22 مؤلفه جزئی(هر مؤلفه 3 گویه) و دو مؤلفه‌ی کلی (عوامل درون سازمانی و برون سازمانی)بود. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه0/2 و نرم افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل درون سازمانی(اندازه سازمان، نوع فعالیت‌ها، ساختار سازمانی، استراتژی‌های سازمان(راهبردها)، منابع مالی سازمان، تصمیمات انضباطی(قوانین)، رفتارهای سیاسی مدیران، استفاده از فناوری در سازمان، روابط سازمانی (روابط موجود بین کارکنان)، تعهد سازمانی، شرایط کار کارکنان ماهیت وظایف کار کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان) و عوامل برون سازمانی (پیچیدگی محیط، عدم اطمینان محیطی، نوع تعاملات سازمان با جامعه، قوانین بین المللی(در حوزه ورزش)، نهادهای بین المللی ورزشی، سیاست گذاری کلان دولتی، وضعیت بودجه، نحوه برخورد مسئولین با سازمان و ارزیابی عملکرد سازمان از سوی نهادهای بالادستی) بر توسعه مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی(مورد مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها