واکاوی تأثیر ادراک از سیاست های سازمانی بر تحریک با نقش میانجی اضطراب و افسردگی و تأثیر تحریک بر بهزیستی فضیلت طلبانه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ادراک از سیاست‌های سازمانی بر تحریک ضمن بررسی نقش میانجی اضطراب و افسردگی و همچنین تأثیر تحریک بر بهزیستی فضیلت طلبانه انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 189 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش اعتبار از اعتبار همگرا بهره گرفته شد و به منظور سنجش قابلیت اعتماد، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 7/0 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که ادراک از سیاست‌های سازمانی بر اضطراب، افسردگی و تحریک تأثیر مثبت و معناداری دارد. اضطراب و افسردگی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر میزان تحریک کارکنان می‌گذارد. اما نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی و معنادار تحریک و بهزیستی فضیلت طلبانه کارکنان بود. همچنین اضطراب و افسردگی رابطه میان ادراک از سیاست‌های سازمانی و تحریک را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها