نیازسنجی توسعة برون‌سپاری فعالیت‌های بازاریابی ورزشی در ورزش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی،گروه علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

4 استادیارگروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

5 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با نیازسنجی توسعة برونسپاری فعالیتهای بازاریابی ورزشی در ورزش دانشگاهی طراحی گردید. پژوهش از جمله تحقیقات آمیخته می-باشد. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل تمامی خبرگان آگاه بود. بر اساس برآوردهای به عمل آمده تعداد آنان حدود 190 نفر بود. در بخش کیفی، روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. بدین منظور تعداد 12 نخبه و صاحب‌نظر به عنوان نمونة پژوهش در بخش کیفی انتخاب شدند. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 123 نفر نیز به عنوان نمونه در بخش کمی تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش کمی به منظور تعیین نمونه‌های پژوهش از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده گردید. بدین صورت پس از پخش و جمع آوری پرسسشنامه‌ها تعداد 108 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.ابزار گردآوری پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد. در قسمت تجزیه و تحلیل کمی، از روش معادلات ساختاری با رویکرد پیالاس استفاده شده است. نتایج کیفی پژوهش نشان داد که 41 ویژگی از طریق مصاحبه‌های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی‌ها در 6 دسته نیاز شامل ملاحظات استراتژیکی، زیرساخت‌های فنی، فرآیندهای‌مدیریتی، کیفیت فنی ورزش دانشگاهی، تسهیل قانون و ویژگی‌های انگیزشی دسته بندی گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که در میان نیازهای مربوط توسعة برونسپاری فعالیت‌های بازاریابی ورزشی در ورزش دانشگاهی، فرآیندهای مدیریتی با میزان تأثیر 952/0 مهمترین نیاز مشخص گردیده است. همچنین نتایج پژوهش حاضر مشخص نمودند که نیاز زیرساخت‌های فنی با میزان تأثیر 938/0 و همچنین نیاز ملاحظات استراتژیکی با میزان تأثیر 931/0 از نیازهای مهم توسعة برون‌سپاری فعالیت‌های بازاریابی ورزشی در ورزش دانشگاهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها