ارائه مدل توسعه مدیریت کوانتومی در سازمان های ورزشی با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیارگروه تربیت بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه مدیریت کوانتومی در سازمان های ورزشی با رویکرد گراندد تئوری است.این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به شناسایی مؤلفه‌های توسعه مدیریت کوانتومی در سازمان های ورزشی، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه تحلیل محتوا (کدگذاری واحد تحلیل، مقوله ها و واحد ثبت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را اساتید مدیریت ورزشی، مدیران سازمان‌های ورزشی(وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی)، شامل می‌شود که به صورت هدفمند(گلوله برفی) برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید(16 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که صفات ویژه کوانتومی، خط مشی سازمان، زیرساخت‌ها، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و توانمندی مالی از ابعاد اصلی مدل مفهومی مؤلفه‌های توسعه مدیریت کوانتومی در سازمان های ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها