بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای ورزشی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران

3 دانشکده علوم انسانی،گروه علوم ورزشی،دانشگاه جهرم،جهرم،ایران

4 گروه تربیت بدنی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای ورزشی با رویکرد اسلامی طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدیران کسب و کارهای ورزشی شهر تهران به تعداد 1500 کسب و کار می باشد که بر این اساس 306 نفر از مدیران این کسب و کارها به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل تحقیق، در غالب نرم افزار SPSS نسخه 20 و PLS نسخه 2 انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 8 عامل کلی شناسایی گردید که این عوامل شامل سیاست های دولتی، حمایت های قانونی، غنی سازی فرهنگ، جنبه های شخصی، مسائل دینی، نیروی انسانی خبره، آموزش های کارآمد و رویه های مدیریتی بود. نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها